ایام
                    نام کارگاه                                   
 استاد مدرس
   محل برگزاری        
 تاریخ برگزاری  
  ساعت برگزاری 

              سه شنبه و چهارشنبه
طراحی و تولید محتوای الکترونیکی  با همکاری داشگاه علوم پزشکی ایران   کتابخانه مرکزی 27 و28 آذر 97