اعضای شورا پاسخگو


   

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

آدرس ایمیل

1

آقای دکتر بابک ایزدی

رئیس مرکز مطالعات و توسعه

دکترای تخصصی آسیب شناسی-دانشیار

b.izadi@kums.ac.ir

2

آقای دکتر فرید نجفی

معاونت تحقیقات و فناوری

دانشیار-دکترای تخصصی اپیدمیولوژی

fnajafi@kums.ac.ir

3

آقای دکتر بهمن روشنی

معاونت درمان

دانشیار-دکترای تخصصی بیهوشی

bRoshani@yahoo.com

4

آقای دکتر ابراهیم شکیبا

معاونت بهداشتی

PhDدکترای بیوشیمی بالینی 

Ams_gh_11@yahoo.com

5

آقای دکتر مصطفی بهره مند

عضو هیات علمی گروه قلب و عروق

استادیار-دکترای تخصصی قلب و عروق

Dr_M-Bahremand@yahoo.com

6

خانم دکتر ناهید اسادات صالحی

عضو هیات علمی گروه قلب و عروق

دانشیار- دکترای تخصصی قلب و عروق

N salehi45@yahoo.com

7

آقای دکتر علی سروش

رئیس مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع)

استادیار-دکترای تخصصی طب ورزشی و توانبخشی

Ali.soroush.mhr@gmail.com

8

آقای دکتر بهنام رضا مخصوصی

رئیس مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره)

استادیار-دکترای تخصصی جراحی عمومی

Drmakhsosy@yahoo.com

9

آقای دکتر علیرضا جانبخش

عضو هیات علمی گروه عفونی

دانشیار-دکترای تخصصی بیماریهای عفونی

A-Janbakhsh@yahoo.com

10

آقای دکتر روح اله شریفی

عضو هیات علمی گروه آموزشی دندانپزشکی

دانشیار-دکترای تخصصی اندودنتیکس

r.sharifi@kums.ac.ir

11

آقای دکتر علی ابراهیمی

عضو هیات علمی گروه آموزشی پوست

دانشیار-دکترای تخصصی بیماریهای پوست

aebrahimi@kums.ac.ir

12

خانم دکتر نسرین جلیلیان

عضو هیات علمی گروه زنان و زایمان

دانشیار-دکترای تخصصی بیماریهای زنان و زایمان

njalilian@yahoo.com

13

آقای دکتر علی معینی

عضو هیات علمی گروه داخلی

دکترای فوق تخصصی بیماریهای ریه

amoini110@yahoo.com

14

خانم دکتر مرضیه کبودی

عضو هیات علمی گروه مامایی

دکترای بهداشت باروری

fkaboudi@kums.ac.ir

15

آقای دکتر امیر جلالی

مسئول بسته های تحول و نوآوری در آموزش

دکترای تخصصی روان پرستاری

a_jalali@kums.ac.ir

16

خانم دکتر مریم اعتمادی

عضو هیات علمی

گروه آموزشی گوش و حلق و بینی

دکترای تخصصی بیماریهای گوش و حلق و بینی-استادیار

Dr.etemadi429@yahoo.com

17

خانم دکتر سهیلا رشادت

عضو هیات علمی

گروه آموزشی اطفال

دکترای تخصصی بیماریهای اطفال

S.reshadat@kums.ac.ir

18

خانم دکتر زهره برتنی

عضو هیات علمی

گروه آموزشی اورولوژی

دکترای تخصصی جراحی کلیه و مجاری ادرار

Z_Bartani@yahoo.com

19

خانم دکتر ماری عطایی

عضو هیات علمی گروه داخلی

دکترای تخصصی بیماریهای داخلی-دانشیار

dr.Ahmadi-jouybari@yahoo.com

ردیف

 نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

آدرس ایمیل

20

خانم دکتر میترا همتی

عضو هیات علمی

گروه آموزشی اطفال

دکترای تخصصی بیماریهای اطفال

Mitra_hemmati@yahoo.com

21

آقای دکتررضا اکرمی پور

عضو هیات علمی

گروه آموزشی اطفال

دکترای فوق تخصصی خون و سرطان اطفال-دانشیار

Akramipur20@yahoo.com

22

آقای دکتر مهدی زبیری

عضو هیات علمی گروه داخلی

دکترای فوق تخصصی بیماریهای گوارش-دانشیار

mehdizobirei@yahoo.com