مسئول و کارشناس واحد


   

نام و نام خانوادگی بیژن صبور

رتبه علمی: مربی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد پرستاری

شماره ایمیل: