دکتر بابک ایزدی

گروه آموزشی :پاتولوژیست

رتبه علمی : دانشیار

ایمیل : Bizadi@Hitmail.cimm

مبایل : 09181324029