مسئول دبیرخانه


نام: مریم 

​نام خانوادگی :کارگر

مدرک تحصیلی: دیپلم علوم تجربی

​​سمت : مسئول دبیرخانه​​شماره تماس : 38378100-38378101-38378102 - 083

شماره فاکس : 38367332 - 083

محل کار : بلوار شهید بهشتی- محوطه بیمارستان طالقانی  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی