آدرس مرکز

آدرس مرکز : بلوار شهید بهشتی - محوطه بیمارستان طالقانی - پشت کتابخانه مرکزی - مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی