مشخصات

 
1

نام : کیوان

نام خانوادگی : سلطانی

آخرین مدرک تحصیلی : دکترای عمومی

آدرس ایمیل : edc@kums.ac.ir

شماره تماس : 38367334- 083

 

 سوابق مدیریتی:

1-مدیرامورکلینیک های ویژه دانشگاه

2-دبیراجرایی کمیته مرگ ومیر دانشگاه

3-مسئول سامانه های HSE وسپاس وعملکردپزشکان در سامانه آواب

4-سرپرست اداره سلامت روان واعتیاد معاونت درمان

5-معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه

6-مسئول امور دارویی معاونت بهداشتی دانشگاه

7-معاون بهداشتی مرکزبهداشت شهرستان کرمانشاه

8-مسئول طرح وگسترش مرکزبهداشت شهرستان کرمانشاه

9-مسئول مرکزبهداشتی درمانی شهری -روستایی روستای کوزران

10-مسئول مرکز بهداشتی ودرمانی روستایی قلعه شاخانی