رئیس کمیته برنامه ریزی درسی

دکتر امیر جلالی

دکترای تخصصی پرستاری

شماره تلفن : 09181324798

شماره ایمیل : A_Jalali@kums.ac.ir