معرفی واحد


معرفی واحد

• نظارت و مشارکت در تهیه برنامه های آموزشی

• نیازسنجی و بازنگری برنامه های آموزشی

• مشارکت در تدوین برنامه استراتژیک مرکز مطالعات و توسعه

• مشارکت در بررسی وضعیت موجود دانشکده ها بر اساس استانداردهای اعتبار بخشی برنامه های آموزشی

• ثبت اطالعات و مستندات برنامه های آموزشی بالینی و پایه

• مشارکت در تدوین اهداف گروههای آموزشی بالینی و پایه

• مشارکت در تهیه معیارهای رتبه بندی برنامه های آموزشی دانشکده ها

• ایجاد انگیزه و نگرش  جهت مشارکت هرچه بیشتر اعضای هیات علمی در تهیه طرح درس و طرح دوره از طریق نیاز سنجی شرکت در کارگاههای مرتبط

• نظارت در بازخورد اقدامات اصالحی پس از بازنگری برنامه های آموزشی

• ارائه مشاوره های علمی در زمینه تدوین طرح درس

• آموزش اصول طراحی طرح درس و طرح دوره به اساتید

• نظارت بر فعالیت های آموزشی دانشکده ها

• توانمند نمودن اعضای هیات علمی در زمینه های مرتبط با واحد برنامه ریزی آموزشی

• پیگیری تکمیل طرح درس توسط اساتید و بازخورد نتایج به صورت محرمانه

•تلاش در جهت ارتقاء معیارهای رتبه بندی مرکز توسعه بر اساس معیارهای وزارت خانه

• تهیه و تدوین طرح دوره گروههای آموزشی بالینی شامل کارآموزان و کارورزان و دستیاران

• تهیه و تدوین پرسشنامه طرح دوره گروههای آموزشی بالینی شامل کارآموزان و کارورزان و دستیاران

• بازنگری سرفصل دروس کلیه رشته ها در دانشگاه در صورت امکان

• بروز نمودن سایت واحد برنامه ریزی آموزشی جهت اساتید

• تهیه و تدوین شیوه نامه جهت دسترسی بموقع اعضای هیات علمی دانشگاه در سایت مرکز مطالعات و توسعه

• بازنگری کارنامه آموزشی اعضای هیئت علمی پایه و بالینی

• بررسی نحوه اجرای طرح درس استاد در کالس توسط دانشجویان