لیست اعضای کمیته


لیست اعضای کمیته برنامه ریزی درسی مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی کرمانشاه درسال 97-96

آدرس ایمیل

سمت

مدرک تحصیلی

نام ونام خانوادگی

ردیف

Bizadi@Hotmail.com

رئیس مرکزتوسعه ومطالعات آموزش پزشکی

دانشنامه تخصصی

آقای دکتر بابک ایزدی

1

Reza.salahshoor@yahoo.com

مدیر کل آموزش دانشگاه و قائم مقام معاون آموزشی

استادیار-دکترای آناتومی دانشکده پزشکی

آقای دکترمحمدرضا سلحشور

2

Anis_nankali@yahoo.com

دانشکده پزشکی

دانشیار زنان وزایمان

خانم دکترانیس الدوله نانکلی

3

Miana512000@yahoo.com

mbakhtiari@kums.ac.ir

استادیارگروعلوم تشریحی وبیولوژی

دکترای علوم تشریحی

خانم دکترمیترا بختیاری

4

rpourmirza@yahoo.com

مربی دانشکده پیراپزشکی

کارشناس ارشدپرستاری

آقای رضاپورمیرزاکلهری

5

A_Jalali@kums.ac.ir

دانشکده پرستاری ومامایی و ریئس کمیته برنامه ریزی

دکترای تخصصی پرستاری

آقای دکتر امیرجلالی

6

f.salari@kums.ac.ir

معاون مرکزتوسعه ومطالعات آموزش پزشکی

دکترای تخصصی(Ph.D)

آقای دکتر فرهاد سالاری

7

Hiwa_hossaini@yahoo.com

edoمسئول

دانشکده بهداشت

استادیار  بهداشت     دانشکده

آقای دکترهیوا حسینی

8

Leila_behbood@yahoo.com

edoمسئول

دانشکده داروسازی

فارماسیوتیکس   (Ph.D)

خانم دکتر لیلا بهبود

9

Ehsansayad777@gmail.com

کارشناس مسئول کمیته برنامه ریزی آموزشی

کارشناس حسابداری

آقای احسان صیاد

10

atefehkhavid@gmail.com

edoمسئول

دانشکده دندانپزشکی

استادیار متخصص رادیو لوژی دهان، فک و صورت

خانم دکتر عاطفه خوید

11

Khoshgardk2gmail.com

edoمسئول

دانشکده پزشکی

دکترای تخصصی(Ph.D)

آقای دکتر کریم خوشگرد

12

bijan_sabour@yahoo.com

edoمسئول

دانشکده پیراپزشکی

کارشناس ارشد پرستاری

آقای بیژن صبور

13

Aliabadi.alireza@gmail.com

معاون  آموزشی دانشکده داروسازی

(ph.D)

دکترای تخصصی

شیمی دارویی

آقای دکتر علیرضا علی آبادی

14

masoomeeivazi@yahoo.com

edoمسئول

دانشکده دندانپزشکی

استادیاردانشکده دندانپزشکی

خانم دکترمعصومه عیوضی

15

Faraji.azam@gmail.com

مربی دانشکده پرستاری مامایی

کارشناسی ارشد پرستاری

خانم اعظم فرجی

16

fkaboudi@yahoo.com

عضو محترم کمیته برنامه ریزی

استادیار گروه مامایی

خانم دکترمرضیه کبودی

17

shahlamirzaeei@gmail.com

معاون آموزشی دانشکده داروسازی

استادیار دانشکده داروسازی

خانم دکترشهلا میرزایی

18

Houshang.nagafi@gmail

دانشیار وعضو

هیات علمی گروهفیزولوژی دانشکده پزشکی

دکترای فیزیولورژی

پزشکی

آقای دکتر هوشنگ نجفی

19

naderipoura@yahoo.com

مربی دانشکده پیراپزشکی

کارشناس ارشد پرستاری

آقای ارسلان نادری پور

20

GHOBADI57@YAHOO.COM

مربی دانشکده پرستاری مامایی

کارشناسی ارشد

پرستاری

خانم اکرم قبادی

21

shahwaysea@yahoo.com

Ph.Dتخصص

فیزیولوژی

آقای دکتر کاوه شاه ویسی

22

Jale_moradi@yahoo.com

Jale.moradi@kums.ir

استادیار گروه میکرب شناسی

دکتری تخصص باکتری شناسی پزشکی

دکتر ژاله مرادی

23

shiribehrang@yahoo.com

دکتری تخصصی نانوفارماسیوتیکس

استاد یار گروه فارماسیوتیکس

دکتر بهرنگ شیری

24

Ph.Dتخصص

بیو تکنولوژی

دکتر یداله اکبری

25

Ba1389@yahoo.com

Ph.Dبیوتکنولوژی پزشکی

هیئت علمی دانشکده پزشکی

دکتر بهمن اکبری

26