اعضای کمیته

                      کمیته برنامه ریزی  سال1397            

نام ونام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

آدرس ایمیل

1

آقای دکتر بابک ایزدی

رئیس مرکزتوسعه ومطالعات آموزش پزشکی

دانشنامه تخصصی

Bizadi@Hotmail.com

2

آقای دکترمحمدرضا سلحشور

مدیر کل آموزش دانشگاه و قائم مقام معاون آموزشی

استادیار-دکترای آناتومی دانشکده پزشکی

Reza.salahshoor@yahoo.com

3

خانم دکترانیس الدوله نانکلی

دانشکده پزشکی

دانشیار زنان وزایمان

Anis_nankali@yahoo.com

4

خانم دکترمیترا بختیاری

استادیارگروعلوم تشریحی وبیولوژی

دکترای علوم تشریحی

Miana512000@yahoo.com

mbakhtiari@kums.ac.ir

5

آقای رضاپورمیرزاکلهری

مربی دانشکده پیراپزشکی

کارشناس ارشدپرستاری

rpourmirza@yahoo.com

6

آقای دکتر امیرجلالی

دانشکده پرستاری ومامایی و ریئس کمیته برنامه ریزی

دکترای تخصصی پرستاری

A_Jalali@kums.ac.ir

7

آقای دکتر فرهاد سالاری

معاون مرکزتوسعه ومطالعات آموزش پزشکی

دکترای تخصصی(Ph.D)

f.salari@kums.ac.ir

8

آقای دکترهیوا حسینی

edoمسئول

دانشکده بهداشت

استادیار  بهداشت     دانشکده

Hiwa_hossaini@yahoo.com

9

خانم دکتر لیلا بهبود

edoمسئول

دانشکده داروسازی

فارماسیوتیکس   (Ph.D)

Leila_behbood@yahoo.com

10

آقای احسان صیاد

کارشناس مسئول کمیته برنامه ریزی آموزشی

کارشناس حسابداری

Ehsansayad777@gmail.com

11

خانم دکتر عاطفه خوید

edoمسئول

دانشکده دندانپزشکی

استادیار متخصص رادیو لوژی دهان، فک و صورت

atefehkhavid@gmail.com

12

آقای دکتر کریم خوشگرد

edoمسئول

دانشکده پزشکی

دکترای تخصصی(Ph.D)

Khoshgardk2gmail.com

13

آقای بیژن صبور

edoمسئول

دانشکده پیراپزشکی

کارشناس ارشد پرستاری

bijan_sabour@yahoo.com

14

آقای دکتر علیرضا علی آبادی

معاون  آموزشی دانشکده داروسازی

(ph.D)

دکترای تخصصی

شیمی دارویی

Aliabadi.alireza@gmail.com

15

خانم دکترمعصومه عیوضی

edoمسئول

دانشکده دندانپزشکی

استادیاردانشکده دندانپزشکی

masoomeeivazi@yahoo.com

16

خانم اعظم فرجی

مربی دانشکده پرستاری مامایی

کارشناسی ارشد پرستاری

Faraji.azam@gmail.com

17

خانم دکترمرضیه کبودی

عضو محترم کمیته برنامه ریزی

استادیار گروه مامایی

fkaboudi@yahoo.com

18

خانم دکترشهلا میرزایی

معاون آموزشی دانشکده داروسازی

استادیار دانشکده داروسازی

shahlamirzaeei@gmail.com

19

آقای دکتر هوشنگ نجفی

دانشیار وعضو

هیات علمی گروهفیزولوژی دانشکده پزشکی

دکترای فیزیولورژی

پزشکی

Houshang.nagafi@gmail

20

آقای ارسلان نادری پور

مربی دانشکده پیراپزشکی

کارشناس ارشد پرستاری

naderipoura@yahoo.com

21

خانم اکرم قبادی

مربی دانشکده پرستاری مامایی

کارشناسی ارشد

پرستاری

GHOBADI57@YAHOO.COM

22

آقای دکتر کاوه شاه ویسی

Ph.Dتخصص

فیزیولوژی

shahwaysea@yahoo.com

23

دکتر ژاله مرادی

استادیار گروه میکرب شناسی

دکتری تخصص باکتری شناسی پزشکی

Jale_moradi@yahoo.com

Jale.moradi@kums.ir

24

دکتر بهرنگ شیری

دکتری تخصصی نانوفارماسیوتیکس

استاد یار گروه فارماسیوتیکس

shiribehrang@yahoo.com

25

دکتر یداله اکبری

Ph.Dتخصص

بیو تکنولوژی

26

دكتر بهمن اکبری

Ph.Dبیوتکنولوژی پزشکی

هیئت علمی دانشکده پزشکی

Ba1389@yahoo.com