برنامه های آینده واحد

برنامه های آینده واحد برنامه ریزی آموزشی

1- بازنگری کارنامه آموزشی اعضای  هیت علمی آموزشی و پژوهشی

 2- بازنگری کوریکولوم

 3- تهیه قوانین جدید و تدوین ، داوری و امتیازدهی طرح درس ها

4-تهیه قوانین جدید وتدوین ، داوری،امتیازدهی طرح دوره ها

5 -  تغییر در نحوه اجرای ، قوانین و فرم ارزیابی نحوه طرح درس (توسط دانشجو) فرم 1و2

6-  ارتقای اعضای هیات علمی جدید الورود با هدف بالابردن توان آنان در تهیه و تدوین طرح درس و طرح دوره مطابق با نیازهای واحد برنامه ریزی آموزشی