فعالیتهای واحد

 

   

* بررسی ، داوری و بازنگری طرح درس ها کلیه اساتید دانشگاه و بازخورد به آنها .

*  بررسی ، داوری و بازنگری و تصویب طرح دوره کلیه اساتید دانشگاه و بازخورد به آنها .

*طرح درسهای ارائه و داوری شده بهمن 94 به تعداد 537 فقره می باشد .

* کوریکولوم فرم بازنگری سر فصل کوریکولوم  و ارسال آن به گروه های آموزشی دانشگاه جهت اجرا و پیگیری های لازم .

* تدوین فرم ارزیابی نحوه اجرای طرح درس (توسط دانشجو) و اجرای آن .

* تدوین زمان آموزش اعضای هیت علمی با کمک واحد ارزشیابی مرکز .

* تشکیل جلسات واحد مربوطه با حضور معاونین و مسئولین دفاتر توسعه دانشکده ها .

* تشکیل جلسات منظم کمیته برنامه ریزی درسی هر دوهفته یک بار سه شنبه ها  در طول سال .

* تهیه قوانین و مقررات ، تدوین، ارسال و امتیازات طرح درس .

* تهیه چک لیست امتیازدهی به طرح درس ها .

* تهیه قوانین و فرمت شیوه نگارش طرح درس .