دکتر هوشنگ نجفی


فیزیولوژی کلیه - داروسازی سراسری ترم دوم 95-96 فیزیولوژی کلیه - داروسازی سراسری ترم دوم 95-96

فیزیولوژی گوارش - داروسازی پردیس ترم دوم 95-96 فیزیولوژی گوارش - داروسازی پردیس ترم دوم 95-96

فیزیولوژی کلیه - پزشکی سراسری ترم دوم 95-96 فیزیولوژی کلیه - پزشکی سراسری ترم دوم 95-96

فیزیولوژی گوارش - پزشکی پردیس ترم دوم 95-96 فیزیولوژی گوارش - پزشکی پردیس ترم دوم 95-96

فیزیولوژی کلیه مقطع کارشناسی ارشد ترم دوم 95-96 فیزیولوژی کلیه مقطع کارشناسی ارشد ترم دوم 95-96

فیزیولوژی سلولی دانشجویان کارشناس ارشد فیزیک ومهندسی پزشکی فیزیولوژی سلولی دانشجویان کارشناس ارشد فیزیک ومهندسی پزشکی

فیریولوژی گردش خون دانشجویان دندانپزشکی فیریولوژی گردش خون دانشجویان دندانپزشکی

فیزیولوژی تنفس دانشجویان دانداپزشکی فیزیولوژی تنفس دانشجویان دانداپزشکی

فیزیولوژی تنفس کارشناس ارشد فیزیک و مهندسی پزشکی فیزیولوژی تنفس کارشناس ارشد فیزیک و مهندسی پزشکی

فیزیولوژی گوارش دانشجویان پزشکی فیزیولوژی گوارش دانشجویان پزشکی

فیزیولوژی گوارشی دانشجویان داروساز فیزیولوژی گوارشی دانشجویان داروساز

فیزیولوژی گوارش دانشجویان دندانپزشکی فیزیولوژی گوارش دانشجویان دندانپزشکی

فیزیولوژی کلیه دانشجویان دندانپزشکی فیزیولوژی کلیه دانشجویان دندانپزشکی

فیزیولوژی کلیه دانشجویان داروساز فیزیولوژی کلیه دانشجویان داروساز

فیزیولوژی کلیه دانشجویان پزشکی پردیس فیزیولوژی کلیه دانشجویان پزشکی پردیس