دکتر امیر جلالیپرستاری اعتیاد پرستاری اعتیاد

اخلاق،حقوق و قانون در روان پرستاری اخلاق،حقوق و قانون در روان پرستاری

مداخلات روان پرستاری خانوادگی مداخلات روان پرستاری خانوادگی

سیستم های اطلاع رسانی پرستاری سیستم های اطلاع رسانی پرستاری

نظریه ها،الگوهای روان پرستاری نظریه ها،الگوهای روان پرستاری

اصول مشاوره در روان پرستاری اصول مشاوره در روان پرستاری

روش تحقیق پیشرفته روش تحقیق پیشرفته

اختلالات روان سالمندان اختلالات روان سالمندان