خانم اعظم فرجی

مراقبت های ویژه مراقبت های ویژه

واحد دیالیز واحد دیالیز

کارورزان پرستاری - واحد ،ICU کارورزان پرستاری - واحد ،ICU

اختلالات سیستم حمایتی اختلالات سیستم حمایتی

دیالیز دیالیز

گوارش گوارش

دکتر علیرضا عبدی

مراقبت های پرستاری در بخش های مراقبت ویژه-ترم اول ارشد مراقبت های پرستاری در بخش های مراقبت ویژه-ترم اول ارشد

مراقبت های پرستاری در بخش های مراقبت ویژه-ترم سوم ارشد مراقبت های پرستاری در بخش های مراقبت ویژه-ترم سوم ارشد

مراقبت های پرستاری در بخش های مراقبت ویژه اختصاصی6 مراقبت های پرستاری در بخش های مراقبت ویژه اختصاصی6

خانم مهدوی


خانم اکرم قبادی


 
پرستاری بزرگسالان گردش خون پرستاری بزرگسالان گردش خون

پزشکی بزرگسالان تولیدمثل وپستان پزشکی بزرگسالان تولیدمثل وپستان

پرستاری در بحران،فوریت ها وحوادث غیرمترقبه پرستاری در بحران،فوریت ها وحوادث غیرمترقبه

خانم فاطمه حدادیان


خانم سهیلا آستانگی

خانم کتایون اسماعیلی

آقای ویسی رایگان