رضا پورمیرزا کلهری


اصول پیشرفته مراقبت در اتاق بهبودی اصول پیشرفته مراقبت در اتاق بهبودی

نشانه شناسی و معاینات بدنی - دانشجویان فوریتهای پزشکی نشانه شناسی و معاینات بدنی - دانشجویان فوریتهای پزشکی

جابجایی و حمل مصدوم جابجایی و حمل مصدوم

تروما(1) - دانشجویان فوریتهای پزشکی تروما(1) - دانشجویان فوریتهای پزشکی

نشانه شناسی و معاینات بدنی -دانشجویان هوشبری نشانه شناسی و معاینات بدنی -دانشجویان هوشبری

تروما1 تروما1