دکتر یحیی صفری

محمدرسول توحیدنیا

کارآموزی بیمارستانی 2 کارآموزی بیمارستانی 2

کارآموزی بیمارستانی 1 کارآموزی بیمارستانی 1

تکنیک ها وجنبه های بالینی توموگرافی کامپیوتری(سی تی اسکن) تکنیک ها وجنبه های بالینی توموگرافی کامپیوتری(سی تی اسکن)

آشنایی با ساختمان وویژگی های مواد کنتراست زا در تصویربرداری پزشکی آشنایی با ساختمان وویژگی های مواد کنتراست زا در تصویربرداری پزشکی

ثبت ونمایش تصویر در پزشکی ثبت ونمایش تصویر در پزشکی

رادیولوژی،سونولوژی والکترولوژی در مامایی وزنان رادیولوژی،سونولوژی والکترولوژی در مامایی وزنان

روش های پرتونگاری2 روش های پرتونگاری2