برنامه های آتی

 

جدول فرایندهای پیشنهادی

ردیف

عنوان

4

3

2

1

1.      

فرایند اعلام نیاز و جذب هیات علمی

2.      

انتخاب مدیر گروه، ارزیابی مدیر گروه

3.      

ارزیابی دانشجو از استاد در سامانه سما

4.      

فرایند ارزیابی طرح درس

5.      

فرایند انالیز ازمون و شیوه اطلاع رسانی

6.      

فرایند ارزشیابی برنامه های آموزش مداوم

7.      

فرآیند انتخاب اعضای هیات علمی نمونه

8.      

فرآیند ارزیابی کیفی انتخاب عضو جدید هیات علمی

9.      

فرآیند بازخورد اشکالات علمی، آموزشی و پژوهشی به عضو هیأت علمی

10.  

فرآیند اطلاع رسانی به دانشجو از تأثیر ارزشیابی بر سیستم آموزشی (مزایا )

11.  

فرآیند اطلاع رسانی جهت ارزشیابی اساتید

12.  

فرآیند نحوه ارزیابی کمی استفاده از عضو هیآت علمی توسط مدیر گروه، رئیس دانشکده یا معاون اموزشی، معاون آموزشی دانشگاه

13.  

فرایند ارزشیابی واحدهای نظری و عملی دندانپزشکی که متاسفانه در کوریکولوم تدوین شده توسط وزارتخانه اشاره ای به آن نشده است

14.  

فرایند انتخاب عضو هیات علمی نمونه اخلاق

15.  

فرآیند یا مفاد قسم نامه (؟) عضو هیأت علمی برای به عضویت درآمدن در دانشگاه

16.  

فرآیند آشنایی عضو هیات علمی جدید با وظایف شخصی و امکانات دانشگاه

17.  

فرآیند اطلاع رسانی کلیه نامه ها و دستورالعملهای جدید به عضو هیات علمی (که باید به اطلاع وی برسد)

18.  

فرآیند آشناسازی عضو هیات علمی با نحوه گزینش روسای بخش، مدیران گروه، معاونین و روسای دانشکده ها

19.  

فرآیند آماده سازی و آشنایی روسا، مدیران و معاونین جدید با شرح وظایف و مسوولیتها، ارتباط با سایر قسمتها و آشنایی با دستورالعملهای از قبل تعیین شده و اقدامات قبلی مدیران قبل

20.  

فرآیند نحوه فیدبک روسا به عضو هیأت علمی از نظرعلمی، آموزشی و پژوهشی و اخلاقی

21.  

فرایند استاد مشاور اموزشی

22.  

فرایند ترفیع پایه سالیانه اعضاء هیات علمی

23.  

فرایند تبدیل وضعیت اعضاء هیات علمی

24.  

فرآیند تهیه کتب کاغذی و محتوای آموزشی الکترونیکی برای کتابخانه ها

25.  

فرآیند نحوه اطلاع یابی از طرح درس هر واحد

26.  

فرآیند آشنایی با جدول زمانی کلی آزمونها

27.  

فرآیند معرفی دوره های کارآموزی چند ماهه به دانشجویان و نحوه دریافت طرح دوره آنها

28.  

فرآیند ثبت نام دانشجوی جدید الورود

29.  

فرآیند دانش آموختگی

30.  

فرآیند پذیرش دانشجوی مهمان

31.  

فرآیند نقل و انتقال انتقال دانشجویان ورودی و خروجی

32.  

فرایند ارزشیابی کارکنان معاونت آموزشی

33.  

فرایند برگزاری کارگاه های آموزش مداوم