اعضای کمیته ارزشیابی

 

اعضای کمیته ارزشیابی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک

ادرس ایمیل

1.       

آقای دکتر حبیب  اله خزایی

روانپزشکی

Ha-khazaei@yahoo.com

2.       

آقای دکتر بابک ایزدی

پاتولوژی(آسیب شناسی)

Bizadi@Hotmail.com

3.       

آقای دکتر رامین عبیری

دکتری میکروبیولوژی

Ramin_abiri@yahoo.com

rabiri@kums.ac.ir

4.       

آقای رضا پورمیرزا

کارشناس ارشد آموزش پرستاری

rpourmirza@yahoo.com

5.       

آقای دکتر مصطفی بهره مند

متخصص قلب و عروق

Dr_M-bahremand@yahoo.com

6.       

خانم دکتر بیتا انوری

متخصص داخلی

Banvari88@kums.ac.ir

7.       

آقای دکتر مسعود مدرسی

فارماکوگنوزی

Modarresi62@yahoo.com

8.       

خانم دکتر مرضیه کبودی

دکترای تخصصی بهداشت باروری

Kamravamanesh-og@yahoo.com

9.       

خانم دکتر ستاره جوانمردی

دکترای تخصضصی علوم تشریحی

setareh-javanmardy@yahoo.com

10.    

آقای دکتر فرشاد مرادپور

دکترای تخصصی فیزیولوژی

Moradpour.farshad@gmail.com

11.    

آقای افشین گودرزی

کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی

afshingoodarzi@yahoo.com

12.    

آقای دکتر سیدعلیرضا موسوی

عضو کمیته ارزشیابی

seyyedarm@yahoo.com

13.    

آقای دکتر مظاهر رمضانی

درماتوپاتولوژی

Mazaher_ramezani@yahoo.com

14.    

آقای دکتر محسن شهلایی

دکترای شیمی دارویی

mohsenshahlaei@yahoo.com

15.    

خانم دکتر پروین عباسی

کارشناسی ارشدپرستاری ) مدیریت اطفال(

P-abasi2003@yahoo.com

16.    

خانم دکتر سوسن حیدرپور

دکترای بهداشت باروری

Susan -hidarpor@yahoo.com

17.    

آقای دکتر نادر سالاری

دکترای تخصصی(Ph.D) آمار حیاتی

N-S-514@yahoo.com

18.    

آقای احمد تاجه میری

مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی

a-Tajemiri @yahoo.com

19.    

آقای دکتر مهدی مجرب

دکترای تخصصی فارماکوگنوزی

mahdi.mojarrab@hotmail.com

20.    

آقای دکتر احمد محمدی فرانی

دکترای تخصصی فارماکوگنوزی

AHMADMOHAMMADY@YAHOO.COM

21.    

آقای دکتر پیام ساری اصلانی

بیماریهای مغز واعصاب

psariaslani@kums.ac.ir

22.    

آقای دکتر حسین عبدی

ارولوژی(جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی)

Abdihossein96@yahoo.com

23.    

آقای دکتر مهرداد سیفی

جراحی عمومی

m.seifi@kums.ac.ir

24.    

آقای دکتر علی کرباسفروشان

بیهوشی

Ali_Karbasfrushan@yahoo.com

25.    

خانم دکتر اکرم ذوالفقاری

طب اورژانس

azolfaghari88@ssu.ac.ir

26.    

آقای دکتر رضا فرهمند راد

طب اورژانس

rfarhmandrad@gmail.com

27.    

آقای بهمن مهربان

دکترای تخصصی(Ph.D)

BAH-MEHRABAN@YAHOO.COM