ارزیابی درونی

 

ارزیابی درونی

برنامه ارزیابی درونی

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به رهبری مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی مبادرت به انجام ارزیابی درونی در دانشکده های هفتگانه نموده است. بر این اساس، دانشکده پزشکی، دانشکده داروسازی، دانشکده دندانپزشکی و دانشکده پرستاری و مامایی اقدام به ارزیابی درونی در گروه ها و برنامه های آموزشی خود نموده اند.

 

این ارزیابی در هفت حوزه انتخابی زیر صورت پذیرفته است:

1- رسالت و اهداف آموزشی

2-مدیریت سازماندهی

3-برنامه آموزشی

4-اعضای هیأت علمی

5-منابع آموزشی

6-دانشجویان

7-سنجش و ارزیابی

 

مراحل ارزیابی درونی انجام شده عبارت بودند از:

1- تشکیل کمیته ارزیابی درونی دانشگاه و تهیه جدول زمان بندی اجرای ارزیابی درونی

2- انجام مطالعات اولیه و بررسی متون موجود در ایران و جهان

3- تشکیل جلسات جهت تعیین عوامل، ملاک ها و نشانگرها

4- برگزاری کارگاه آموزشی ارزیابی درونی جهت آشنایی مسئولان آموزشی به منظور توافق و تعیین حدود مطلوبیت عوامل، ملاک ها و نشانگرها

5- تهیه و تدوین ابزارهای جمع آوری اطلاعات و تعیین روایی و پایایی آنها

6-جمع آوری اطلاعات با استفاده از روش های مصاحبه، تکمیل پرسشنامه، چک لیست و بررسی اسناد و مدارک

7- تجزیه و تحلیل داده ها و قضاوت درباره وضعیت موجود و مقایسه آن با وضعیت مطلوب

تدوین گزارش نهایی و ارائه پیشنهادات برای بهبود کیفیت گروه، دانشکده و دانشگاه

 

تعریف ارزیابی درونی

اهداف ارزیابی درونی

فوائد ارزیابی درونی

مراحل فرایند اجرای ارزیابی درونی در بخش

وضعیت طرح ارزیابی درونی در دانشگاه کرمانشاه

فرم تقاضای اجرای طرح ارزیابی درونی بخش

فرایند انجام ارزیابی درونی

راهنمای ارزیابی درونی

دستورالعمل ارزیابی درونی گروه

فرم ارزیابی درونی گروه های بالینی

نمونه ای از ارزیابی درونی انجام شده در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی کرمانشاه

جدول استاندارد گورمن

 

ارزیابی از نظامهای آموزشی یکی از ضروریات پویایی این نظام ها است. به عبارت دیگر، عدم وجود فرآیند ارزیابی مستمر در نظامهای 

آموزشی، موجب رکود آن ها می­گردد. در این راستا، وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری با هدف ارتقاء کیفیت نظام آموزش عالی، آیین­نامه اجرایی
 

طرح
 ارزیابی درونی گروه های آموزشی دانشگاه ها را به تصویب رسانده و به دانشگاه های سراسر کشور اعلام نموده است. این طرح به منظور 

استفاده از تجارب اعضای هیأت علمی دانشگاه در راستای ارتقای سطح عملکرد گروه های آموزشی طراحی شده است. اهمیت این نوع ارزیابی
 

موجب گردیده است تا از سوی بسیاری از دانشگاههای کشور مورد استقبال قرار گیرد.

تعریف ارزیابی درونی

به فرآیندی که در طی آن عناصر یک نظام، به صورت خودآگاه، اقدام به ارزیابی مجموعه ی  عناصر، فرآیندها و پیامدهای 

موجود
 در نظام خود می کنند، فرآیند ارزیابی درونی اطلاق می شود.

اهداف ارزیابی درونی

در فرایند اجرای « ارزیابی درونی »  موارد زیر، زمینه را برای ارتقاء کیفی نظام آموزشی فراهم می‌سازد.

1-  بهبود کیفیت نظام آموزش عالی

2- همسو کردن نظام دانشگاهی یا نیازهای جامعه و منابع تخصصی

3-یاری دادن به خود تنظیمی امور نظام دانشگاهی

4-آشکار کردن جنبه­های مختلف کیفیت عوامل نظام دانشگاهی

5-مشارکت اعضای هیأت علمی در شفاف­سازی امور دانشگاهی

فرایند ارزیابی درونی

فرآیند اجرای ارزیابی درونی با تعیین اهداف و ملاکهای ارزیابی آغاز و به ارائه و اجرای راهکارهای مناسب جهت ارتقاء کیفی نظام آموزشی  ختم می‌گردد. نمودار زیر مراحل ارزیابی درونی را نشان می‌دهد. تعریف ارزیابی د

 

فرایند ارزیابی درونی فرایند ارزیابی درونی

 

فوائد ارزیابی درونی

در فرایند اجرای ارزیابی درونی بخش، فوائد زیر حاصل می­شود: 

1-عضای هیأت علمی بخش نقاط ضعف و قوّت بخش را شناسایی می­کنند.

2-اعضای هیأت علمی ، در صدد رفع نقاط ضعف بخش بر می­آیند.

3-اعضای هیأت علمی به نقش خود در ارتقای بخش پی می­برند.

4-فعالیت­های اعضای هیأت علمی دربخش همگرا می­شود.

5-اعضای هیأت علمی از تجارب یکدیگر استفاده می­کنند.

6-اعضای هیأت علمی فرصت ابراز نظرات خود را پیدا می­کنند.

7-بخش در تصمیم­گیریها قدرت بیشتری پیدا می­کنند.

8-بخش پیشرفت خود را به وضوح مشاهده می­کند.

9-بخش پیشرفت و توسعه خود را بر اساس شواهد و مدارک حاصل از ارزیابی درونی پی­گیری می­نمایند

مراحل فرایند اجرای ارزیابی درونی در بخش

براساس پیوست شمارة 3 آئین­نامه ارزیابی درونی در گروههای آموزشی دانشگاهها، در دانشگاه شیراز کمیته­ای به نام کمیته مرکزی ارزیابی درونی تشکیل یافته که متشکل از معاون آموزشی دانشگاه به عنوان رئیس کمیته و مدیر دفتر نظارت و ارزیابی به عنوان دبیر کمیته و سه نفر از اعضای هیأت علمی متخصص در زمینه ارزیابی می­باشد. امور مربوط به ارزیابی درونی بخشها در این کمیته سامان داده می شود. مراحل تقاضا، تصویب و اجرای « ارزیابی درونی » در دانشگاه شیراز به ترتیب زیر انجام می شود:

1-اعلام آمادگی بخش برای ارزیابی درونی با تکمیل فرم مربوطه و ارسال آن به دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه

2-تصویب تقاضای بخش در کمیته مرکزی ارزیابی درونی دانشگاه

3-ارسال تقاضای بخش به مرکز مطالعات و تحقیقات و ارزشیابی آموزشی وزارت

4-تصویب تقاضای بخش در مرکز فوق ( و تخصیص بودجه )

5-اجرای کارگاه ارزیابی درونی برای اعضای بخش

6-تشکیل کمیته ارزیابی درونی بخش

7-اجرای فرایند ارزیابی درونی توسط کمیتة بخش ( مطابق نمودار فرایند ارزیابی درونی )

8-ارائه گزارش توسط کمیته بخش

9-تأیید گزارش در کمیته مرکزی

10-تصویب گزارش در مرکز مطالعات و تحقیقات و ارزشیابی آموزشی وزارت.

 

وضعیت طرح ارزیابی درونی در دانشگاه کرمانشاه

هم‌اکنون نیز طرح ارزیابی درونی در برخی از بخشهای آموزشی اجرا شده است جدول زیر نشانگر وضعیت اجرای طرح ارزیابی درونی در بخشهای مختلف دانشگاه کرمانشاه می‌باشد. 

 

وضعیت فرم های ارزیابی درونی گروه ها در دانشگاه کرمانشاه وضعیت فرم های ارزیابی درونی گروه ها در دانشگاه کرمانشاه

 

فرم تقاضای اجرای طرح ارزیابی درونی بخش

 
فرم تقاضای اجرای طرح ارزیابی درونی بخش

فرم تقاضای اجرای طرح ارزیابی درونی بخش

 

فرایند انجام ارزیابی درونی

 

فرایند ارزیابی درونی فرایند ارزیابی درونی

 

راهنمای ارزیابی درونی

 

راهنمای ارزیابی درونی راهنمای ارزیابی درونی

 

دستورالعمل ارزیابی درونی گروه

 

دستورالعمل ارزیابی درونی گروه دستورالعمل ارزیابی درونی گروه

 

فرم ارزیابی درونی گروه های بالینی

 

فرم ارزیابی درونی گروه های بالینی فرم ارزیابی درونی گروه های بالینی

 

جدول استاندارد گورمن

جدول استاندارد گورمن جدول استاندارد گورمن
 

 نمونه هایی از ارزیابی درونی انجام شده در مرکز مطالعات در سال های گذشته

ارزیابی درونی گروه پاتولوژی ارزیابی درونی گروه پاتولوژی

ارزیابی درونی گروه جراحی عمومی ارزیابی درونی گروه جراحی عمومی