شیوه نامه واحد ارزشیابی


شرایط عضویت افراد متقاضی جهت عضویت در کمیته ارزشیابی

1-فرد عضو هیات علمی آموزشی باشد

2 -حداقل 5 سال سابقه هیات علمی را داشته باشد .

3 -همکار آموزشی با حداقل 7 سال سابقه کار داشته باشد .

4-معرفی فرد متقاضی از راه EDO دانشکده باشد .

5-ارائه گواهی شرکت در کارگاه های ارزشیابی مانند روش های نوین ارزشیابی شامل : ,DOspe, CEX Mini، OSCE,

6-نتایج معیار ارزشیابی عضو هیات علمی متقاضی عضویت در کمیته ارزشیابی 2/3 در دو سال باشد .

7-سهمیه هر دانشکده برای عضویت در کمیته حداکثر 2 نفر به جزء دانشکده پزشکی که گروه آموزشی پایه

حداکثر 2 نفر و گروه آموزشی بالینی حداکثر 6 نفر می باشد .