عملکرد و اهداف بلند مدت


برنامه بلند مدت و گزارش عملکرد معاونت آموزشی و دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از سال 1393 تا 1395

هدف بلند مدت

گزارش عملکرد

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

واحد ارزشیابی

ارزشیابی اساتید

برگزاری جلسات کمیته ارزشیابی به صورت نظم در طول سال به صورت یک هفته در میان

تهیه کارنامه آموزشی جهت ترفیع پایه سالیانه اعضاء هیات علمی و انتخاب استاد برتر آموزشی

تهیه فرایند پایش گروه های آموزشی و دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

ارزشیابی مدیران گروه های آموزشی

ارسال فرمهای نظر سنجی دانشجویان از اساتید با مشخص نمودن سه نقطه ضعف اصلی استاد

انتخاب اعضای هیات علمی نمونه

ارزیابی کیفی انتخاب عضو جدید هیات علمی

بازخورد اشکالات علمی، آموزشی و پژوهشی به عضو هیأت علمی

انتخاب عضو هیات علمی نمونه اخلاق

ارزیابی مستندات و مدارک مربوط به فعالیت های آموزشی عضو هیأت علمی با استفاده از نظرات داوران

ارزشیابی های ۳۶۰ درجه اساتید

نهایی نمودن زمان و نحوه انجام ارزشیابی در هر نیمسال تحصیلی

*تدوین فرم ارزشیابی همکار از همکار

* تدوین فرم ارزیابی مدیر گروه توسط عضو هیات علمی

*تدوین فرم ارزیابی فعالیت های آموزشی عضو هیات علمی پزشک شاغل در بیمارستان از دیدگاه  معاون آموزشی بیمارستان

*تدوین فرم ارزیابی فعالیت های آموزشی عضو هیات علمی پزشک و غیر پزشک شاغل در بیمارستان از دیدگاه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه

*تدوین فرم ارزشیابی دانشجویان (اینترن و استاژر) از آموزش های بالینی اعضای هیات علمی

*تدوین فرم نظرخواهی دستیاران از آموزش بالینی اعضای هیات علمی

تدوین فرم ارزشیابی خودسنجی

*تدوین فرم ارزیابی مدیر گروه بالینی توسط اعضای هیات علمی 

*تدوین فرم ارزیابی مدیر گروه بالینی توسط مقام مافوق (رئیس و معاون  بیمارستان)

*تدوین فرم ارزیابی مدیر گروه بالینی توسط مقام مافوق (رئیس و معاون  دانشکده)

*تدوین فرم ارزیابی مدیر گروه پایه توسط مقام مافوق (معاون و رئیس دانشکده)

*تدوین فرم های ارزشیابی آموزش اساتید عرصه آموزش پزشکی جامعه نگر جهت امتیاز دهی و تصویب نهایی

*تدوین فرم های ارزشیابی آموزش بالینی مهارتهای عملی

* تدوین فرم های ارزشیابی آموزش بالینی مربیان گروه پرستاری مامایی

* تدوین فرم های ارزشیابی آموزش بالینی مربیان گروه و پیراپزشکی

* تدوین فرم های ارزشیابی آموزش اساتید عرصه آموزش پزشکی جامعه نگر

* تدوین فرم ارزیابی رئیس دانشکده توسط اعضای هیات علمی

* تدوین فرم ارزیابی معاونین دانشکده توسط اعضای هیات علمی

* تدوین فرم ارزیابی معاون آموزشی بیمارستانها توسط اعضای هیات علمی

*تدوین فرم ارزیابی ریاست بیمارستانها توسط اعضای هیات علمی

 * تدوین فرم نظرخواهی از دانشجویان در مورد تدریس آزمایشگاهی اعضاء هیات علمی

تدوین فرم های ارزشیابی دانشجو از استاد

ارزشیابی تمام فرایند های آموزشی و پیشنهاد در جهت استاندار سازی آنها

کارگروه تخصصی برای استانداردسازی فرایندهای دارای اولویت

ارزشیابی برنامه های آموزش مداوم

ارزیابی کارگاههای توانمندسازی اساتید

ارزیابی EDO ها و ارزشیابی عملکرد انها

ارزیابی فرایندهای تدوین و ارسال طرح درس اساتید

ارزیابی فرمهای دانشجو از استاد در سامانه سما

ارزشیابی فرایند انتخاب مدیر گروه

ارزیابی فرایند تبدیل وضعیت اعضاء هیات علمی

ارزیابی فرایند ثبت نام دانشجوی جدید الورود

ارزیابی فرایند اعلام نیاز و جذب هیات علمی

ارزیابی فرایند پذیرش دانشجوی مهمان

ارزیابی فرایند نقل و انتقال دانشجویان

تدوین قوانین جهت عضویت افراد متقاضی جهت عضویت در کمیته ارزشیابی

روند بررسی کیفیت عملکرد آموزشی عضو هیأت علمی متقاضی ارتقاء

روند آنالیز نتایج حاصل از نظرخواهی از فراگیران و همکاران

ارزیابی فرایند جذب اعضاء هیات علمی.

نظارت بر اجرای فرایند ارزشیابی درونی در دانشکده ها و پایش گرو های آموزشی

تهیه فرایند پایش گروههای آموزشی دانشگاه

کمک به انجام ارزیابی درون گروهی43 گروه آموزشی  

پایش تمامی گروه های آموزشی دانشگاه  و دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه های مربوطه  در دو نوبت

آشنا سازی عضو هیات علمی با نحوه گزینش روسای بخش، مدیران گروه، معاونین و روسای دانشکده ها

آشنایی عضو هیات علمی جدید با وظایف و امکانات دانشگاه

نحوه فیدبک روسا به عضو هیأت علمی از نظر علمی، آموزشی و پژوهشی و اخلاقی

نظرخواهی از اعضای هیأت علمی در مورد کیفیت عملکرد سیستم ارزشیابی

تهیه و تدوین شیوه نامه مربوط به واحد ارزشیابی   

آنالیز کمی و کیفی آزمون ها

آنالیز آزمون ها و تهیه شیوه نامه  مربوطه

اطلاع رسانی به دانشجو از تأثیر ارزشیابی بر سیستم آموزشی

ارزشیابی واحدهای نظری و عملی دندانپزشکی

آنالیز آزمون ها  و بازخورد نتایج به اساتید دانشگاه:

طی سال 93  : 397 مورد

طی سال 94  : 405 مورد

طی سال 95 : 416 مورد

تدوین چندین پمفلت با عناوین زیر:

 جهت اصول طراحی آزمون های استاندارد ویژه اعضای هیات علمی ( آزمون های صحیح و غلط، جور کردنی، پاسخ کوتاه و تشریحی)

اصول طراحی آزمونهای استاندارد ویژه اعضای هیات علمی علوم پزشکی( آزمونهای بالینی ساختار یافته عینی O.S.C.E)

اصول طراحی آزمون های استاندارد ویژه اعضای هیات علمی(آزمونهای چند گزینه ای)

تهیه کتاب سوالات استاندارد

تحلیل سوالات آزمون ارتقاء و گواهینامه رشته تخصصی گروه ها