معرفی واحد

واحد توانمند سازی اعضای هیئت علمی برآن است تا با بهره گیری از پیشرفتهای علمی روز در زمینه فرایندهای یاددهی و یادگیری وایجاد فرصتهای آموزشی مناسب و مهیا نمودن منابع و محیطهای آموزشی مرتبط با آموزش پزشکی , متدهای آموزشی نوین را در حیطه علوم پزشکی بکارگیرد و اساتید و دانشجویان  را با این روشها آشنا ساز.

این واحد از بدو تاسیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ( 1377) با اهداف مشروحه زیر شروع به فعالیت نمود .

هدف کلی واحد:  ارتقاء عملکرد اساتید در تمام زمینه های آموزش پزشکی (در سه حیطه دانش ،‌ نگرش و عملکرد)

اهداف اختصاصی:

1- آشنایی اعضای هیئت علمی نسبت به علم آموزش پزشکی 

2- بهبود وضعیت تدریس همراه با اجرای روشهای نوین آموزشی 

3- توانمندسازی اساتید درانجام فعالیتهای آموزشی و پژوهشی

4- ایجاد انگیزه و حمایت علمی در بهبود مهارتهای موردنیاز اعضای هیئت علمی 

5- تربیت اساتید در پاسخ به کمبود مدرسان واجد شرایط