مسئول بایگانی

نام : هادی

نام خانوادگی: نجفی

مدرک تحصیلی: دیپلم رشته انسانی

سمت : مسئول بایگانی

شماره تماس : 38378100-38378101-38378102 - 083

شماره فاکس : 38367332 - 083

محل کار : بلوار شهید بهشتی- محوطه بیمارستان طالقانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی