شرح وظایف

شرح وظایف :

-کنترل نامه ها و استعلامات وارده به بایگانی جهت قرار دادن در پرونده ها

-نظارت بر تحویل و دریافت پرونده ها از قسمتهای مختلف

-تشکیل پرونده برابر کدهای تعیین شده در قسمتهای مربوط

-بایگانی نامه ها و پیش نویس ها و استعلامات

-ثبت نامه های وارده در سیستم رایانه ای بایگانی

-ثبت نامه ها و پرونده ها در دفاتر بایگانی

-شماره گذاری کلیه سوابق ارسالی به بایگانی

-تحویل گرفتن پرونده و نامه ها از دبیرخانه و بررسی شماره صادره آن پرونده

-ویرایش پرونده های وارد به بایگانی

-جستجوی پرونده ها در سیستم رایانه ای و دفاتر بایگانی

-برگ شماری و شماره گذاری پرونده های وارد به بایگانی

-جابجایی پرونده های وارده در بایگانی و طبقه بندی آنان براساس کد کذاری

-بایگانی نمودن کلیه برگه های وارد در بایگانی و جابجا نمودن آنان در پرونده های مربوط

-تعویض زونکن های فرسوده و پشت نویسی پرونده ها و زونکن ها 

-سایر امورات