اخبار جشنواره

 لینک ورود به سامانه بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری   

 http://meduc20.behdasht.gov.ir