لینک ورود به سامانه بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری 

http://meduc20.behdasht.gov.ir