شرح وظایف واحد کارنامه آموزشی

 

  

شرح وظایف واحد کارنامه الکترونیک مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

- جمع‌آوری اطلاعات مربوط به ایجاد کاربری در سامانه کارنامه آموزشی اعضای هیئت‌علمی و آموزش اعضای هیئت‌علمی جهت کار با سامانه

-  بررسی کارنامه های ارسالی در سامانه کارنامه الکترونیک و ثبت اطلاعات مربوطه در نهایت تایید و ارسال آن جهت تکمیل فرایند بررسی آن یا عودت کارنامه جهت بازبینی مجدد توسط تایید کنندگان قبلی

- انجام مکاتبات اداری و ارسال گزارش فعالیت‌های آموزشی اعضای هیئت‌علمی جهت ارتقاء پایه سالیانه و ترفیع مرتبه علمی،تمام‌وقت جغرافیایی و بررسی عملکرد آموزشی

- همفکری و ارائه پیشنهاد به کمیته‌های مرکز مطالعات در خصوص کارنامه آموزشی سالانه و ارزشیابی اعضای هیئت‌علمی علوم پایه دندانپزشکی و پرستاری مستقر در بالین و پژوهشی

- پیگیری مصوبات ارائه شده به شورای آموزشی دانشگاه و ابلاغ آن به دانشکده ها.

- پیگیری امور مربوط به سامانه کارنامه الکترونیک آموزشی .