دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / کارنامه الکترونیک آموزشی / مشاوره واحد کارنامه الکترونیک آموزشی

مشاوره واحد کارنامه الکترونیک آموزشی

مشاوره و عضویت واحد کارنامه الکترونیک آموزشی

مشخصات درخواست کننده
*
*
*
*
*
*
*
*
آدرس مرکز :بلوار شهید بهشتی -محوطه بیمارستان طالقانی - پشت کتابخانه مرکزی- مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی کرمانشاه تلفن مرکز : 102-38378100 فکس مرکز : 38367332 پست الکترونیکی :edc_karnameh@kums.ac.ir