برنامه عملیاتی جشنواره

 

برنامه عملیاتی

جشنواره آموزشی شهید مطهری به منظور قدردانی از فعالیتهای نوآورانه آموزشی و تجلیل و ارتقاء و توسعه رویه های آموزشی جاری در دانشگاهها و نیز توسعه فرآیندها و ابداع و ارائه فرآیندهای جدید آموزشی برگزار می گردد. این جشنواره با اهداف ذیل فعالیت خود را آغاز نموده است.

1-شناسائی فرآیند های مطلوب دانشگاهی

 2- ارتقاء فرآیندهای جاری آموزشی در دانشگاهها

3-ابداع و نوآوری در تجهیزات و دستگاهها و لوازم کمک آموزشی

4-توجه به فرآیند های آموزشی در حال اجراء در دانشگاههای و موسسات آموزش عالی کشور به منظور قدردانی از آنها

5-شناسائی و طراحی فرآیند های جدید آموزشی و معرفی آن به عنوان الگو در سطح دانشگاه، دانشکده یا موسسه آموزش عالی

6-ایجاد فضای مناسب علمی جهت حضور مناسب اساتید در عرصه تولید علم و دانش مورد استناد جهانی در کتب یا نشریات 7- ایجاد فضای رقابت سالم در عرصه تولید علم در سطح کشور

8-ایجاد فرصت های جدید شغلی برای اساتید دانشگاهها و موسسات آموزشی و کمک آموزشی

9-ایجاد بازار برای فرآیندهای آموزشی جهت جذب سرمایه و هدایت سرمایه گذاری در راستای تولید علم

10-ایجاد بازار برای ارائه و تبادل خدمات آموزشی

این جشنواره در دو سطح دانشگاهی و کشوری برگزار می گردد.

در سطح دانشگاهی :

 هر یک از اعضاء هیئت علمی یا همکاران ایشان حداقل یک فرآیند آموزشی را به دبیرخانه جشنواره معرفی می نمایند تا پس از طی مراحل بررسی اولیه وارد میدان رقابت گردد. در این مرحله فرآیندهای وارد مرحله داوری شده و به هر یک از فرآیندها نمره ای اختصاص می یابد. در پایان براساس نمرات اخذ شده هر یک از فرآیندها ترتیب شده و به ترتیب بیشترین نمره اخذ شده رتبه اول فرآیند مربوطه را اخذ می نماید.

فرآیند مطلوب دانشگاهی:

 از فرآیندهای مطلوب دانشگاهی در سطح دانشگاه تقدیر به عمل آمده برای آنها جوایز و ارزش های علمی و... منظور می گردد. فرآیندهای منتخب دانشگاهی وارد میدان رقابت کشوری شده و پس از اخذ نمرات در هیئت داوری کشوری و رتبه بندی به فرآیندهای اول تا سوم جوایز، ارزش های علمی و فرصت های مطالعاتی و ... تعلق خواهد گرفت.

در سال 1402 برنامه عملیاتی یک ساله به شرح زیر تدوین و ارائه شده است.

اهداف

ارتقاء رتبه دانشگاه در راستای بسته آینده نگاری و ظرفیت سازی برای کسب مرجعیت علمی در علوم پزشکی

 اهداف کلی:

1-شرکت در جشنواره کشوری شهید مطهری در اردیبهشت ماه 1402

2-برگزاری جشنواره درون دانشگاهی شهید مطهری، تقدیر از برگزیدگان کشوری و دانشگاهی و انتخاب استاد نمونه در اسفند ماه 1402

3-برگزاری هفته آموزش در اردیبهشت ماه 1402

4-برنامه ریزی جشنواره مطهری سال 1402 در بهمن ماه سال 1402

5-داوری و تعیین فرآیند های برتر دانشگاهی جشنواره مطهری سال 1402 در آبان ماه سال 1402

6-معرفی فرآیندهای برتر به جشنواره کشوری 10آذر ماه لغایت 3 دیماه سال 1402

اهداف اختصاصی

 1-هماهنگی با دانشگاه های کلان منطقه جهدت حضور و ارائه دستاوردهای آموزشی کلان منطقه سوم در جشنواره کشوری شهید مطهری

2-معرفی محصولات آموزشی دانشگاه در غرفه دانشگاهی جشنواره کشوری شهید مطهری

3-هماهنگی کمیته اجرایی جهت برگزاری جشنواره دانشگاهی شهید مطهری

4-تقدیر از برگزیدگان کشوری و دانشگاهی و انتخاب استاد نمونه در اردیبهشت ماه 1402

5-آماده سازی و اعلام فراخوان دانشگاهی جشنواره مطهری سال 32 در بهمن ماه سال1402

6-برگزاری جشنواره درون دانشگاهی و تقدیر از فرایندهای برتر به صورت حضوری در ابتدای اردیبهشت سال 1402

7-داوری فرآیند های دریافتی به دبیرخانه جشنواره و تعیین فرآیندهای برگزیده و برتر بر اساس شاخص های داوری

 8-آماده سازی و بارگذاری فرآیند های برتر در سامانه جشنواره کشوری شهید مطهری


 

هدف کلی: شرکت در جشنواره شهید مطهری در اردیبهشت ماه 1403

هدف اختصاصی: هماهنگی با دانشگاه های کلان منطقه جهت حضور و ارائه دستاوردهای آموزشی کلان منطقه 3 در جشنواره کشوری شهید مطهری

ردیف

شرح فعالیت

مسئول اجرا

زمان شروع

زمان اتمام

روش اجرا

شاخص دستیابی

گزارش پیشرفت

1.         

برگزاری جلسات غیرحضوری به منظور هماهنگی در کلان منطقه

مسئول واحد جشنواره دانشگاهی

1/11/1402

15/12/1402

وبینار

وجود مستندات

یکساله

2.         

هماهنگی در خصوص تهیه پوستر و کتابچه های کلان منطقه و دانشگاه

مسئول واحد جشنواره دانشگاهی

1/11/1402

15/12/1402

وبینار

وجود مستندات

یکساله

3.         

هماهنگی در خصوص تهیه فیلم و عکس از دستیاوردهای دانشگاهی جهت ارائه در غرفه کلان منطقه به صوت مجازی

مسئول واحد جشنواره دانشگاهی

1/11/1402

15/12/1402

وبینار

وجود مستندات

یکساله

 

 


هدف کلی: برنامه ریزی جشنواره شهید مطهری در اردیبهشت ماه 1403 در بهمن ماه 1402

هدف اختصاصی: آماده سازی و اعلام فراخوان دانشگاهی جشنواره شهید مطهری سال 1403 در بمهن ماه 1402

ردیف

شرح فعالیت

مسئول اجرا

زمان شروع

زمان اتمام

روش اجرا

شاخص دستیابی

گزارش پیشرفت

1.         

بررسی حیطه های معرفی شده در جشنواره شهید مطهری

اعضای کمیته علمی

1/8/1402

30/9/1402

اتوماسیون

وجود مستندات

یکساله

2.         

اعلام ایمیل جهت دریافت فرایندها و بارگذاری در سایت جشنواره شهید مطهری

عضو کمیته علمی

1/10/1402

30/10/1402

اتوماسیون

وجود مستندات

یکساله

3.         

تهیه و توزیع پوستر فراخوان

کارشناس جشنواره

1/10/1402

30/10/1402

اتوماسیون و نامه

وجود مستندات

یکساله

 

 


هدف کلی: داوری و تعیین فرایندهای برتر جشنواره شهید مطهری سال 1403 در بهمن ماه 1402

هدف اختصاصی:داوری فرایندهای دریافتی به دبیرخانه جشنواره و تعیین فرایندهای برگزیده براساس شاخص های داوری

ردیف

شرح فعالیت

مسئول اجرا

زمان شروع

زمان اتمام

روش اجرا

شاخص دستیابی

گزارش پیشرفت

1.         

تعیین کمیته علمی و هیات داوران جشنواره

معاون آموزشی، دبیر علمی و دبیر اجرایی

1/8/1402

30/9/1402

اتوماسیون

وجود مستندات

یکساله

2.         

ابلاغ مسئولین کمیته علمی و اعضای کمیته ها

معاون آموزشی، دبیر علمی

1/8/1402

30/9/1402

اتوماسیون

وجود مستندات

یکساله

3.         

برگزاری جلسه ارزیابی و داوری فرایندها

دبیر اجرایی، دبیر علمی، اعضای کمیته علمی و کارشناس جلسه

1/8/1402

10/10/1402

حضوری

وجود مستندات

یکساله

 

 


 


هدف کلی: ارتقاء کمی فرایندها در جشنواره و  معرفی فرایندهای برتر به جشنواره کشوری سال 1402

هدف اختصاصی: آماده سازی و بارگذاری فرایندهای برتر در سامانه کشوری شهید مطهری

ردیف

شرح فعالیت

مسئول اجرا

زمان شروع

زمان اتمام

روش اجرا

شاخص دستیابی

گزارش پیشرفت

1.         

بررسی فرایندهای برتر طبق 6 معیار اصلی گلاسیک جشنواره کشوری

معاون آموزشی، دبیر اجرایی، دبیر علمی، اعضای کمیته علمی و کارشناس جلسه

3/10/1402

3/10/1402

مطالعه جزئیات هر فرایند

وجود مستندات

یکساله

2.         

اصلاح مشکلات و مشاوره فرایندها

اعضای کمیته مشورتی

4/10/1402

10/10/1402

اصلاح فرایند و تکمیل مستندات

وجود مستندات

یکساله

3.         

بارگذاری فرایندها در وب سایت همایش

رابط معرفی شده به وزارت

10/10/1402

15/10/1402

تکمیل بخش بخش های وب سایت

وجود مستندات

یکساله

 

 


هدف کلی: ارتقاء کمی فرایندها در جشنواره و  معرفی فرایندهای برتر در جشنواره درون دانشگاهی سال 1402

هدف اختصاصی: تقدیر از برگزیدگان کشوری و دانشگاهی شهید مطهری سال 1403-1402

ردیف

شرح فعالیت

مسئول اجرا

زمان شروع

زمان اتمام

روش اجرا

شاخص دستیابی

گزارش پیشرفت

1.         

تعیین چگونگی تقدیر از برگزیدگان

معاون آموزشی، دبیر اجرایی، دبیر علمی و کارشناس جلسه

1/12/1402

یک ماه

اتوماسیون

وجود مستندات

یکساله

2.         

مشخص کردن فرایند های برتر دانشگاهی و کشوری

معاون آموزشی، دبیر اجرایی، دبیر علمی، اعضای کمیته علمی و کارشناس جلسه

1/12/1402

یک ماه

مکاتبات اداری

وجود مستندات

یکساله

3.         

ارسال دعوت نامه به کلیه برگزیدگان

دبیر اجرایی، دبیر علمی و کارشناس جلسه

1/2/1403

15 روز

اتوماسیون

وجود مستندات

یکساله

4.         

برگزاری همایش دانشگاهی جشنواره شهید مطهری به صورت حضوری و وبیناری

دبیر اجرایی، دبیر علمی و کارشناس جلسه

1/2/1402

ظرف یک هفته

وبیناری و حضوری

وجود مستندات

یکساله