گزارش عملکرد جشنواره شهید مطهری شهریور 1401 تا شهریور 1402

گزارش عملکرد دفتر جشنوار ه شهید مطهری در سال 1401

Ø     تعیین کمیته علمی، اجرایی و هیات داوران جشنواره

Ø     برگزاری جلسه ارزیابی و داوری فرایندها

Ø     بارگذاری و ارسال فرایندها در وب سایت همایش

Ø    برگزاری جشنواره دانشگاهی شهید مطهری و تقدیر از فرایندهای برتر دانشگاهی

Ø    اﺟﺮای ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪ کشوری ارزﺷﯿﺎبی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪ آﻣﻮزشی

Ø    ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی ﺑﺮای ﺷﺮکت اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت علمی در ﺟﺸﻨﻮاره ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی دانشگاهی و کشور

Ø     جمع آوری کلیه فعالیت‌ها و دستاوردهای دانشگاه، تهیه فیلم، پوستر، بنر و کتاب ... جهت برگزاری غرفه کلان منطقه 3 در بیست و چهارمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و شانزدهمین جشنواره شهید مطهری به صورت مجازی.

Ø     اطلاع رسانی در سطح دانشگاه و ارسال پوسترهای همایش جهت برگزاری بیست و چهارمین همایش آموزش علوم پزشکی و شانزدهمین جشنواره شهید مطهری سال 1401

Ø     ارسال نامه و اطلاع رسانی به دانشکده ها و مراکز و سایر بخشها جهت برگزاری پانزدهمین جشنواره درون دانشگاهی

Ø     تهیه فلوچارت واحد

Ø     تهیه و تدوین برنامه استراتژیک و عملیاتی واحد

Ø     به روزرسانی سایت دفتر توسعه آموزش و دفتر جشنواره شهید مطهری