شرح وظایف کارشناس دفتر جشنوار ه شهید مطهری

 

شرح وظایف کارشناس دفتر جشنوار ه شهید مطهری

 

Ø     تعیین کمیته علمی، اجرایی و هیات داوران جشنواره

Ø     برگزاری جلسه ارزیابی و داوری فرایندها

Ø     بارگذاری و ارسال فرایندها در وب سایت همایش

Ø    برگزاری جشنواره دانشگاهی شهید مطهری و تقدیر از فرایندهای برتر دانشگاهی

Ø    اﺟﺮای ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪ کشوری ارزﺷﯿﺎبی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪ آﻣﻮزشی

Ø    ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی ﺑﺮای ﺷﺮکت اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت علمی در ﺟﺸﻨﻮاره ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی دانشگاهی و کشوری

Ø     به روزرسانی سایت دفتر توسعه آموزش و دفتر جشنواره شهید مطهری

                  

 

 

 

 

 

                    

                    فروغ زنگنه                                                                                                 دکتر الهام نیرومند

         کارشناس دفتر توسعه آموزش                                                     رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی