بیست و سومین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و پانزدهمین جشنواره  شهید مطهری و چهارمین جشنواره دانشجویی ایده های نو آورانه آموزشی 

 باهدف ماموریت گرایی و تمایز رسالت آکادمیک در دانشگاههای علوم پزشکی  

لینک ورود به جشنواره :  ichpe.org

 

جشنواره شهید مطهری