ایام
                    نام کارگاه                                   
 استاد مدرس
   محل برگزاری        
 تاریخ برگزاری  
  ساعت برگزاری 

        -                             
کارگاه مجازی "مقدمات ارزشیابی برنامه"  مدرس دکتر آیین محمدی  - 27بهمن لغایت 8 اسفند
 کارگاه مجازی "روش تحقیق مقدماتی"  مدری دکتر منصور رضایی   23 شهریورماه لغایت 6 مهرماه 1398