به منظور توسعه و تقویت آموزش پزشکی پاسخگو و تربیت دانش آموختگان علوم پزشکی با بینش جامعه نگر و ارائه

فعالیت های خدماتی، آموزشی و تحقیقاتی در جهت پاسخ به چالش ها و اولویت های سلامت جامعه تحت پوشش، لازم است

بین معاونت آموزشی و دانشکده های مختلف مشارکت کننده در برنامه به منظور ایجاد هماهنگی بین بخشی در دانشگاه در

راستای تحقق پاسخگویی اجتماعی، ارتباطی نزدیک و متقابل وجود داشته باشد.

اعضای کارگروه:

(1 مدیر کل امور آموزشی دانشگاه

2)مدیر گروه آموزشی داخلی

3)مدیر گروه آموزشی زنان و زایمان

(4مدیر گروه آموزشی کودکان

(5مدیر گروه آموزشی عفونی

(6مدیر گروه آموزشی روانپزشکی

(7 معاون آموزش بالینی دانشکده پزشکی

(8معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی

(9 معاون آموزشی دانشکده بهداشت

(10 مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی

(11مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی

(12مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده بهداشت

(13مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

(14 کارشناس مسئول برنامه آموزش پزشکی جامعه نگر و پاسخگو

شرح وظایف :

-1 برنامه ریزی برای توسعه آموزش پزشکی جامعه نگر و پاسخگو از طریق بازنگری برنامه درسی

کوریکولو م ر چارچوب اعلامی وزارت توسط کلیه گروه های آموزشی در راستای پاسخگویی به

نیازهای جامعه (بر اساس نتایج نیازسنجی های اعلام شده 

-(2 برنامه ریزی برای توسعه آموزش پزشکی جامعه نگر و پاسخگو با استفاده از مراکز جامع خدمات سلامت و

کلینیک های ویژه منتخب برای آموزش دانشجویان به منظور تقویت آموزش سرپایی و درمانگاهی

-(3 تدوین برنامه فعالیت اعضای هیئت علمی گروه های آموزشی دانشکده های مشخص شده در برنامه برای

حضور در عرصه ها و کلینیک های ویژه

-(4تدوین برنامه حضور دانشجویان دانشکده های مشخص شده در برنامه برای حضور در عرصه ها و

کلینیک های ویژه

-(5تدوین سرفصل های برنامه آموزشی توسط گروه های آموزشی دانشکده های مشخص شده در برنامه جهت

ایجاد توانایی های لازم در دانشجویان برای تعامل هرچه بهتر با جامعه

-(6 ایجاد هماهنگی بین برنامه های آموزشی دانشکده های مشارکت کننده در برنامه و نظارت بر فعالیت های

کلیه مراکز آموزش پزشکی جامعه نگر و پاسخگو

-(7 پایش و ارزیابی نحوه ی اجرای برنامه در دانشکده ها، گروه های آموزشی، عرصه ها و کلینیک های ویژه

این شیوه نامه در صورت نیاز با توجه به سیاستگذاری وزارت و دانشگاه در طی فعالیت کارگروه، با نظر و

تصویب اعضا قابل بازنگری است.