اعضای بازنگری کوریکولومها

‌اعضای کارگروه بازنگری کوریکولوم‌ها

 

سمت

نام ونام خانوادگی

ردیف

مدیر مرکز مطالعات و توسعه، عضو کارگروه بازنگری کریکولوم‌ها

دکتر الهام نیرومند

1

معاون مرکز مطالعات و توسعه، عضو کارگروه بازنگری کریکولوم‌ها

دکتر محمد رسول خزاعی

2

دبیر کارگروه بازنگری کریکولوم‌ها

دکتر ویدا سپاهی

3

عضو کارگروه بازنگری کریکولوم‌ها

دکتر پروین عباسی

4

عضو کارگروه بازنگری کریکولوم‌ها

دکتر شهلا میرزایی

5

عضو کارگروه بازنگری کریکولوم‌ها

دکتر یحیی صفری

6

عضو کارگروه بازنگری کریکولوم‌ها

دکتر فرزاد جلیلیان

7

عضو کارگروه بازنگری کریکولوم‌ها

دکتر مهدی میرزایی علویجه

8

عضو کارگروه بازنگری کریکولوم‌ها

دکتر میلاد روحی لنگرودی

9

عضو کارگروه بازنگری کریکولوم‌ها

دکتر ارسلان نادری‌پور

10

عضو کارگروه بازنگری کریکولوم‌ها

دکتر مهدی مرادی نظر

11

عضو کارگروه بازنگری کریکولوم‌ها

دکتر علی اشرف گودینی

12

عضو کارگروه بازنگری کریکولوم‌ها

دکتر قباد رمضانی

13

عضو کارگروه بازنگری کریکولوم‌ها

دکتر لیبا رضایی

14

عضو کارگروه بازنگری کریکولوم‌ها

دکتر مسعود حاتمی

15