معرفی کارگروه بازنگری کوریکولوم ها

معرفی کارگروه بازنگری کوریکولوم ها

یکی از جنبه های مهم پاسخگویی اجتماعی دانشگاه ها تربیت دانش آموختگان توانمندی است که بتوانند خدمات مورد نیاز جامعه را باکیفیت مناسب و بر اساس انتظارات و نیازهای جامعه ارایه دهند .به منظور تربیت دانش آموختگان توانمند برنامه های درسی دانشگاهی باید بر اساس نیازهای جامعه طراحی و اجرا گردند. کارگروه بازنگری کوریکولوم ها با هدف بازنگری برنامه درسی براساس پاسخگویی به نیازهای جامعه تشکیل گردیده است.