اهداف شورا

اهداف شورا

1. سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای ارتقای پاسخگویی اجتماعی در دانشگاه

2. ایجاد هماهنگی بین بخشی در دانشگاه در راستای تحقق پاسخگویی اجتماعی

3. استقرار و توسعه برنامه‌های آموزش مبتنی بر جامعه

4. توسعه و حمایت از تحقیقات در زمینه آموزش مبتنی بر جامعه و پاسخگو

5. توانمندسازی اعضای هیأت علمی و دانشجویان در حیطه آموزش‌های مبتنی بر جامعه و پاسخگو

6. نهادینه‌سازی و ارتقای فرهنگ پاسخگویی اجتماعی در همه امور تصمیم‌گیری و سیاستگذاری دانشگاه

7. ایجاد سیستم پایش و ارزشیابی نظام آموزش مبتنی بر جامعه و پاسخگویی اجتماعی