شرح وظایف شورا

شرح وظایف شورا

- تدوین دستورالعمل همکاری بین معاونت‌های آموزشی و بهداشت و توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی در زمینه آموزش مبتنی بر جامعه و پاسخگویی اجتماعی

- تدوین برنامه عملیاتی برای استفاده از نیازهای شناسایی شده توسط معاونت‌های بهداشت و درمان و پژوهشی از جامعه تحت پوشش برای تعیین اولویت‌های آموزشی در برنامه‌های درسی و بازنگری آنها

- ایجاد هماهنگی بین معاونت‌های آموزشی و بهداشت برای شناسایی و راه‌اندازی مراکز آموزش پزشکی مبتنی بر جامعه (عرصه) بر اساس مصوبات وزارتی، شامل برنامه‌ریزی و سیاستگذاری برای:

          - استفاده از مراکز جامع خدمات سلامت و سایر عرصه‌های سطح جامعه برای آموزش دانشجویان علوم پزشکی در آنها

          - پیاده‌سازی استانداردها و شاخص‌های مراکز آموزشی مبتنی بر جامعه

          - تجهیز مراکز آموزشی در عرصه با امکانات مورد نیاز آموزشی

          - تدوین برنامه آموزشی دانشجویان در این مراکز

          - تدوین برنامه حضور، ارزشیابی و جبران خدمت اعضای هیأت علمی در این مراکز

          - تدوین برنامه پایش و ارزشیابی آموزش ارایه شده مراکز آموزش مبتنی بر جامعه

- همکاری برای راه‌اندازی ساز و کار شناسایی و تولید رزومه اجتماعی برای دانشجویان، اعضای هیأت علمی و کارکنان

- برنامه‌ریزی برای تحقق و اجرای دستورالعمل‌های پاسخگویی اجتماعی ابلاغی از وزارت متبوع

- برنامه‌ریزی برای توانمندسازی اعضای هیأت علمی توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه

- پایش، ارزشیابی و شناسایی موانع و چالش‌های اجرای برنامه‌های آموزش مبتنی بر جامعه و پاسخگویی اجتماعی و برنامه‌ریزی برای رفع آنها

- تهیه گزارش‌های جامع برای مراجع ذی‌ربط