معرفی واحد

  

 

واحد توانمند سازی اعضای هیئت علمی برآن است تا با بهره گیری از پیشرفتهای علمی روز در زمینه فرایندهای یاددهی و یادگیری وایجاد فرصتهای آموزشی مناسب و مهیا نمودن منابع و محیطهای آموزشی مرتبط با آموزش پزشکی , متدهای آموزشی نوین را در حیطه علوم پزشکی بکارگیرد و اساتید و دانشجویان  را با این روشها آشنا سازد.

این واحد در راستای شرح وظایف مراکز توسعه دانشگاههای کشور و با توجه به دستورالعمل اجرایی آیین نامه ی طرح دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیات علمی متولی برگزاری دوره های عمومی (مهارتی) در پنج حیطه : 1-ضوابط و مقررات دانشگاهی  2- روش ها و فنون تدریس 3- روش و مدیریت تحقیق 4- ارزیابی فعالیت های آموزشی و پژوهشی 5- مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی می باشد  و از  بدو تاسیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ( 1377) با اهداف مشروحه زیر شروع به فعالیت نمود .

هدف کلی واحد: ارتقاء عملکرد اساتید در تمام زمینه های آموزش پزشکی (در سه حیطه دانش ،‌ نگرش و عملکرد)

 

اهداف اختصاصی:

       -   ارتقاء توانمندی های اعضای هیات علمی در برنامه ریزی درسی

     -    ارتقاء توانمندی های اعضای هیات علمی درروش ها و فنون تدریس و مدیریت کلاس

    -    ارتقاء توانمندی های اعضای هیات علمی درارزشیابی آموزشی

    -     ارتقاء توانمندی های اعضای هیات علمی درتهیه محتوای آموزشی فراگیران

    -     ارتقاء توانمندی های اعضای هیات علمی به عنوان اساتید متعهد به اصول و اخلاق حرفه ای