برنامه عملیاتی واحد توانمندسازی

                     

    برنامه عملیاتی واحد توانمندسازی اعضای هیات علمی در سال 1402

هدف کلی:

o       ارتقای توانمندی آموزشی اعضای هیأت علمی

 

v   اهداف اختصاصی:

o       ارتقاء توانمندیهای آموزشی اعضای هیأت علمی گروه های پایه و بالینی در حیطه ی روش ها و فنون تدریس

o       ارتقاء توانمندیهای آموزشی اعضای هیأت علمی گروه های پایه و بالینی در حیطه ارزیابی فعالیت های آموزشی و پژوهشی

o       ارتقاء توانمندیهای آموزشی اعضای هیأت علمی گروه های پایه و بالینی در حیطه روش و مدیریت تحقیق

o       ارتقاء توانمندیهای آموزشی اعضای هیأت علمی گروه های پایه و بالینی در حیطه ضوابط و مقررات دانشگاهی ، مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی

 

v   نقاط قوت:

o       وجود آیین نامه توانمند سازی اعضای هیأت علمی

o       وجود دستوالعمل های مشخص در خصوص معادل سازی امتیاز گواهی شرکت در کارگاه های مختلف

o       انجام نیازسنجی مستمر از اعضای هیأت علمی بالینی و پایه دانشگاه در هر سال جهت برگزاری کارگاه های مورد نظر

o       ارزیابی مدرسین ارائه دهنده کارگاه به صورت حضوری و غیر حضوری پس از پایان هرکارگاه و بررسی نتایج آن

o       صدور گواهی شرکت در کارگاه های حضوری و غیر حضوری به صورت آنلاین

o       وجود امکانات سمعی و بصری مناسب

o       وجود فضای فیزیکی و سالن های مناسب جهت برگزاری کارگاههای آموزشی

o       برگزاری و اطلاع رسانی کارگاهها بصورت برنامه منظم و بارگذاری شده

o       وجود سیاست های تشویقی شرکت در کارگاههای آموزشی با درج در کارنامه آموزشی

 

 

 

v   نقاط ضعف:

o       کمبود وجود اساتید متخصص و توانمند در حیطه های آموزشی پزشکی جهت تدریس در کارگاههای آموزشی

o       عدم برگزاری منظم دوره های آموزشی

o       عدم وجود سازو کار مناسب جهت برآورد ساعات تدریس اساتید در کارگاه های آموزشی

o       نداشتن بودجه و امکانات مالی مستقل

o       ناکافی بودن دانش و نگرش اعضای هیأت علمی و مدیران مراکز آموزشی در زمینه آموزش پزشکی

o       عدم وجود سیستم ارتباط تلفنی و فاکس مستقل

 

v    فرصتها:

o       نگرش مثبت ریاست دانشگاه، معاونت و مدیران آموزشی نسبت به کیفیت آموزش در کارگاههای آموزشی

o       حمایت مالی مدیران آموزشی دانشگاه در استفاده از مدرسین سایر دانشگاههای کشور

o       وجود برنامه توانمند سازی و دستورالعمل های شفاف توسط وزارت متبوع

o       وجود همایش های کشوری سالانه آموزش پزشکی و برگزاری همزمان کارگاهها

o       وجود کنگره های آموزش پزشکی جهت آشنایی با تجربیات موفق مراکز و EDC دانشگاه ها

o       وجود بسته های تحول و نو آوری در آموزش پزشکی

o       تعامل مناسب بین واحد آموزش اساتید و دفاتر توسعه در دانشکده ها و مراکز

 

v   تهدیدها:

o       کاهش انگیزه اعضای هیأت علمی جهت شرکت فعال در کارگاه های آموزشی با هدف یادگیری تکنیک های جدید آموزش

 

v   راهبردها:

o       برگزاری دوره های آموزشی در داخل و خارج از دانشگاه جهت تربیت مدرسین حیطه آموزش پزشکی

o       شرکت اعضای هیأت علمی در کارگاه های خارج از کشور

o       تعامل اساتید با دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک

o       تقویت روش های توانمند سازی آموزشی به ویژه در بعد مجازی سازی

o        ایجاد انگیزه و علاقه در اعضای هیأت علمی برای مشارکت فعالانه در برنامه های توانمند سازی

 

 

 

·         جدول 1

هدف کلی: ارتقای توانمندی آموزشی اعضای هیأت علمی

هدف اختصاصی: ارتقاء توانمندی های آموزشی اعضای هیأت علمی گروههای بالینی و پایه درحیطه روشها و فنون تدریس

پیامد: ارتقای کیفی و کمی کارگاههای توانمندسازی در حیطه آموزش

شاخص :‌ تعداد کارگاههای روش ها و فنون تدریس در راستای ارتقای توانمندی اعضای هیأت علمی

ردیف

نام فعالیت

مسئول اجرا

تاریخ شروع

تاریخ پایان

چگونگی اجرا

نحوه پایش

ملاحضات

1

نیاز سنجی کارگاههای توانمند سازی

مسئول و کارشناس واحد

اسفند 1401

فروردین 1402

مکاتبه با مراکز و دانشکده ها

نامه های ارسالی

 

2

برگزاری جلسه برای بررسی نتایج نیازسنجی انجام شده

مسئول و کارشناس واحد

اردیبهشت 1402

.........

تشکیل جلسه

صورتجلسه

 

3

طرح و تصویب عناوین پیشنهادی در کمیته توانمند سازی

مسئول و کارشناس واحد و اعضای کمیته

اردیبهشت 1402

..........

تشکیل جلسه

صورتجلسه

 

4

برنامه ریزی شش ماه کارگاههای آموزشی در حیطه روش تدریس

مسئول و کارشناس واحد و اعضای کمیته

اردیبهشت 1402

..........

ارسال نامه از طریق اتوماسیون و سایت

مستندات کارتابل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         جدول 2

هدف کلی: ارتقای توانمندی آموزشی اعضای هیأت علمی

هدف اختصاصی: ارتقاء توانمندیهای آموزشی اعضای هیأت علمی گروه های پایه و بالینی در حیطه ارزیابی فعالیت های آموزشی و پژوهشی

پیامد: ارتقای کیفی و کمی کارگاههای توانمندسازی در حیطه ارزشیابی

شاخص :‌ تعداد کارگاههای حیطه ارزشیابی در راستای ارتقای توانمندی اعضای هیأت علمی

ردیف

نام فعالیت

مسئول اجرا

تاریخ شروع

تاریخ پایان

چگونگی اجرا

نحوه پایش

ملاحضات

1

نیاز سنجی کارگاههای توانمند سازی

مسئول و کارشناس واحد

اسفند1401

فروردین 1402

مکاتبه با مراکز و دانشکده ها

نامه های ارسالی

 

2

برگزاری جلسه برای بررسی نتایج نیازسنجی انجام شده

مسئول و کارشناس واحد

اردیبهشت1402

........

تشکیل جلسه

صورتجلسه

 

3

طرح و تصویب عناوین پیشنهادی در کمیته توانمند سازی

مسئول و کارشناس واحد

اردیبهشت 1402

.........

تشکیل جلسه

صورتجلسه

 

4

برنامه ریزی شش ماه کارگاههای آموزشی در حیطه ارزیابی فعالیت های آموزشی و پژوهشی

مسئول و کارشناس واحد و اعضای کمیته

اردیبهشت 1402

..........

ارسال نامه از طریق اتوماسیون و سایت

مستندات کارتابل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         جدول 3

هدف کلی:  ارتقای توانمندی آموزشی اعضای هیأت علمی

هدف اختصاصی: ارتقاء توانمندیهای آموزشی اعضای هیأت علمی گروه های پایه و بالینی در حیطه ضوابط و مقررات آموزشی دانشگاه

پیامد: ارتقای کیفی و کمی کارگاههای توانمندسازی در حیطه ضوابط و مقررات آموزشی دانشگاه

شاخص :‌ تعداد کارگاههای حیطه ضوابط و مقررات دانشگاهی در راستای ارتقای توانمندی اعضای هیأت علمی

ردیف

نام فعالیت

مسئول اجرا

تاریخ شروع

تاریخ پایان

چگونگی اجرا

نحوه پایش

1

نیاز سنجی کارگاههای توانمند سازی

مسئول و کارشناس واحد

اسفند1401

فروردین 1402

مکاتبه با مراکز و دانشکده ها

نامه های ارسالی

2

برگزاری جلسه برای بررسی نتایج نیازسنجی انجام شده

مسئول و کارشناس واحد

اردیبهشت1402

........

تشکیل جلسه

صورتجلسه

3

طرح و تصویب عناوین پیشنهادی در کمیته توانمند سازی

مسئول و کارشناس واحد

اردیبهشت 1402

.........

تشکیل جلسه

صورتجلسه

4

برنامه ریزی شش ماه کارگاههای آموزشی در حیطه ضوابط و مقررات آموزشی دانشگاه

مسئول و کارشناس واحد و اعضای کمیته

اردیبهشت 1402

........

ارسال نامه از طریق اتوماسیون و سایت

مستندات کارتابل