اعضای کمیته توانمند سازی

 

اعضای کمیته توانمندسازی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت در کمیته

نماینده دانشکده

رشته

مرتبه علمی

1.       

دکتر محمدرسول خزاعی

رئیس

مرکز مطالعات

زیست پزشکی

استادیار

2.       

خانم فروزنده نجفی

دبیر

مرکز مطالعات.

مدیریت و برنامه ریزی درسی

کارشناس

3.       

دکتر الهام نیرومند

عضو

مرکز مطالعات

بیماری های داخلی

دانشیار

4.       

دکتر قباد رمضانی

عضو

مرکز مطالعات

آموزش پزشکی

استادیار

5.       

دکتر معصومه عباسی

عضو

مرکز آموزش مجازی

انفورماتیک پزشکی

استادیار

6.       

دکتربیتا انوری

عضو

دانشکده پزشکی(بالینی)

بیماریهای داخلی

استادیار

7.       

دکتر فرشاد ندری

عضو

دانشکده بهداشت

مهندسی بهداشت حرفه ای

استادیار

8.       

دکتر پروین عباسی

عضو

دانشکده پرستاری و مامایی

پرستاری

استادیار

9.       

دکتر مسعود حاتمی

عضو

دانشکده دندانپزشکی

بیماری های دهان و دندان

استادیار

10.   

دکتر قدسیه جوینی

عضو

دانشکده توانبخشی

کاردرمانی

استادیار

11.   

دکتر علی اشرف گودینی

عضو

دانشکده پزشکی

فیزیولوژی

استادیار

12.   

دکتر محمدروزبهانی

عضو

دانشکده پزشکی(بالینی)

اینترونشنال کاردیولوژی

دانشیار

13.   

دکتر امید تولایی

عضو

دانشکده داروسازی

بیوتکنولوژی دارویی

استادیار

14.   

دکتر مهدی خدامرادی

عضو

پزوهشکده سلامت

علوم اعصاب

استادیار

15.   

دکتر جمشید رضایی

عضو

پارک علم و فناوری سلامت

داروسازی

........

16.   

دکتر ویدا سپاهی

عضو

مرکز مطالعات

آموزش عالی

استادیار

17.   

دکتر خدیجه عبدالمالکی

عضو

دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی

علوم و صنایع غذایی

استادیار

18.   

آقای آزاد فتاحی

عضو

پرستاری سنقر

پرستاری داخلی جراحی

مربی

19.   

دکتر رضا فیضی

عضو

پیراپزشکی

اتاق عمل

مربی