نام: فروزنده

نام خانوادگی: نجفی

رشته تحصیلی: مدیریت برنامه ریزی آموزشی

مدرک:  کارشناسی 

شماره تماس:08338367332

ایمیل: edc@kums.ac.ir