شرح وظایف کارشناس واحد توانمندسازی

شرح وظایف کارشناس

 

                      

                             شرح وظایف کارشناس واحد توانمندسازی اساتید

 

*        طراحی نظام جامع توانمندسازی آموزشی رده های مختلف اعضای هیات علمی و مدرسین غیر هیات علمی و تصویب آن در شورای آموزشی دانشگاه

*        طراحی شیوه نامه اجرایی برنامه توانمندسازی آموزشی شامل نیاز سنجی، برنامه ریزی و اجرای دوره برای رده های مختلف اعضای هیات علمی و مدرسین غیر هیات علمی

*        برنامه ریزی، طراحی و اجرای دوره های توانمندسازی مدیران حوزه آموزش

*        مشارکت و همکاری در اجرای  دوره های توانمندسازی دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دستیاران تازه وارد

*        ارائه مشاوره های آموزشی به اعضای هیات علمی

*        تربیت مدرسین توانمند برای ارائه آموزش در دوره های توانمندسازی

*        انتشار رسانه های مرتبط با آموزش پزشکی

*        برگزاری جلسات کمیته آموزش اساتید و بررسی و تجزیه وتحلیل پیشنهادات و تعیین اولویت های آموزشی در این کمیته

*        جمع بندی پیشنهادات داده شده از سوی اعضای هیات علمی دانشکده های تابعه

*        هماهنگی با سایر واحدهاجهت برگزاری کارگاه های مورد نیاز

*        تدوین برنامه سالانه کارگاه ها و تهیه جدول لیست کارگاه ها جهت اجرا

*        برنامه ریزی، اجراو نظارت بر برنامه کارگاه های آموزشی و صدور گواهی الکترونیک از طریق سامانه

*        بررسی گواهی های اعضای هیات علمی در مسیر ارتقا و راهنمایی آنها

*        صدور گواهی نهایی به منظور ارتقاء اساتید با امضای رئیس دانشگاه

*        وسایر امور محوله از طرف ریاست مرکز

 

               فروزنده نجفی                                                                   دکتر الهام نیرومند

      کارشناس واحد توانمندسازی                                    مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی