فرم ارزشیابی کارگاه

                                                   پرسشنامه اثربخشی کارگاه های آموزشی

                                                                   تاریخ ...................
نام و نام خانوادگی:

عضو هیات علمی:      1-پایه ¡                                2-بالینی¡ 
مرتبه علمی:    1-
مربی ¡                       2- استادیار ¡                               3- دانشیار¡                          4-استاد¡

ردیف

سؤالات

خیلی کم

کم

  متوسط

زیاد

خیلی زیاد

1

پس از گذراندن این کارگاه چه اندازه دانش و معلومات شما افزوده شد؟

 

 

 

 

 

2

این کارگاه چه اندازه توانست نیاز آموزشی شما را پوشش دهد؟

 

 

 

 

 

3

این کارگاه چه اندازه توانست مهارت حل مسئله را در شما ارتقا دهد؟

 

 

 

 

 

4

این کارگاه چه اندازه توانست به شما در خلق ایده های نوآورانه آموزشی کمک کند؟

 

 

 

 

 

5

این کارگاه چه اندازه سبب ترغیب شما به استراتژی ها و روش های معرفی شده در فرآیند آموزشی خواهدشد؟

 

 

 

 

 

6

مطالب ارائه شده در این کارگاه تا چه اندازه قابلیت کاربردی و اجرایی شدن در محیط آموزشی شما را دارد؟

 

 

 

 

 

7

این کارگاه چه اندازه علاقه و انگیزه شما را به مباحث بیان شده افزایش داده است؟

 

 

 

 

 

8

مدرس چه اندازه قدرت بیان و انتقال مفاهیم راداشت؟

 

 

 

 

 

9

مدرس چه اندازه بر موضوع ارائه شده تسلط علمی داشت؟

 

 

 

 

 

10

مطالب ارائه شده تا چه اندازه منطبق بر اهداف آموزشی شما بود؟

 

 

 

 

 

11

کارگاه چه اندازه دانش و صلاحیت شما را نسبت به موضوع تغییر داد؟

 

 

 

 

 

12

نقش تعاملی کارگاه و امکان مشارکت برای شما چه اندازه رعایت شد؟

 

 

 

 

 

13

درکل میزان اثربخش بودن کارگاه را چه اندازه ارزیابی می کنید؟

 

 

 

 

 

14

میزان رضایت شما از کارگاه چه اندازه است؟