دوره های مهارتی توانمندسازی اعضای هیات علمی

مرکز مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

"کارگاه های اجرا شده شش ماهه اول 1400"

 

 

ردیف

عنوان دوره مهارتی

عنوان کارگاه

تاریخ

زمان

سخنرانان

1

روش ها و فنون تدریس

ویدیوهای توضیح دهنده آموزشی

21/1/1400

2 ساعت

خانم نساء چراغبیگی

2

ضوابط و مقررات دانشگاهی

ضوابط و مقررات آموزشی دانشگاه و استاد مشاوره تحصیلی

20/2/1400

2 ساعت

دکتر شیوا روشن خواه- دکتر محمدرسول خزاعی

3

اخلاق حرفه ای

کدهای اخلاق در آموزش مجازی

10/3/1400

2 ساعت

دکتر علی الماسی-دکتربابک ایزدی- دکترفرهاد سالاری- دکتر علی سروش- دکتر پرویزی فرد-دکترمحمدرسول خزاعی- دکترفرزایی- دکترعلی اکبرفروغی

4

ارزشیابی

روش های ارزشیابی دانشجو

12/3/1400

2 ساعت

دکتر داوودرسولی(دانشگاه ایران)

5

روش ها و فنون تدریس

مبانی برنامه ریزی درسی

31/3/1400

2 ساعت

دکترلیلا بذرافکن(شیراز)

6

روش ها و فنون تدریس

روش تدریس مشارکتی

25/4/1400

2 ساعت

دکتر بهمن اکبری

7

ضوابط و مقررات دانشگاهی

کارگاه توجیهی اساتید مشاور

19/5/1400

2 ساعت

دکتر امید تولایی- دکترشهلامیرزایی

8

ارزشیابی

ارزشیابی برنامه آموزشی

24/5/1400

2 ساعت

دکتر امیر جلالی

 

ردیف

عنوان دوره مهارتی

عنوان کارگاه

تاریخ

زمان

سخنرانان

9

اخلاق حرفه ای

اخلاق و آداب درعلوم پزشکی

2/6/1400لغایت 4/6/1400

18 ساعت

دکتر(حبیب اله خزایی-بابک ایزدی-جلال شاکری-علیرضاجانبخش-سیدابوالحسن سیدزاده-فرهادسالاری-علی سروش-علی اکبرپرویزی فرد-محمدرسول خزاعی-علی اکبرفروغی-الهام نیرومند-میترا بنیانی)

10

روش هاو فنون تدریس

روش تدریس مقدماتی(سخنرانی،پرسش و پاسخ)

8/6/1400

3 ساعت

دکتریحیی صفری

11

روش هاو فنون تدریس

پزشکی مبتنی بر شواهد

16 و 23/6/1400

4 ساعت

دکتر بیتا انوری- دکتر رویاصفری- دکتر بیژن کبودی

مرکزامام خمینی

12

روش هاو فنون تدریس

پزشکی مبتنی بر شواهد

30/6/1400

3 ساعت

دکتر بیتا انوری- دکتر رویاصفری- دکتر بیژن کبودی

مرکزطالقانی

13

مذیریت روش تحقیق

آموزش طراحی پرسشنامه در سامانه digit

31/6/1400

2 ساعت

مهندس یزدان رضایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره های مهارتی توانمندسازی اعضای هیات علمی

مرکز مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

"کارگاه های اجرا شده شش دوم 1400"

 

ردیف

عنوان دوره مهارتی

عنوان کارگاه

تاریخ

زمان

سخنرانان

1

روش هاو فنون تدریس

نظریه های یادگیری با تاکید برنظریه سازنده گرایی

14/7/1400

2 ساعت

دکتریحیی صفری

2

مذیریت روش تحقیق

چگونگی نگارش و داوری طرح های توسعه ای نواورانه

26/7/1400

2 ساعت

دکتر منصور رضایی- دکترویدا سپاهی

3

روش هاو فنون تدریس

مهارتهای ارتباط مؤثربا دانشجویان در آموزش مجازی

5/8/1400

2 ساعت

دکتر یوخابه محمدیان

4

روش هاو فنون تدریس

روش های نوین تدریس

17/8/1400

2 ساعت

دکتریحیی صفری

مرکزفارابی

5

مذیریت روش تحقیق

     فرآیندنویسی

18/8/1400

3 ساعت

دکترمنصوررضایی-دکترویداسپاهی

6

روش هاو فنون تدریس

روش تدریس بالینی

24/8/1400

2 ساعت

دکتر یحیی صفری

7

برنامه ریزی درسی

باز نگری برنامه های درسی مبتنی بر پاسخگویی اجتماعی

1/9/1400

2 ساعت

دکتر محمدرضا عبدالملکی(کردستان)

8

روش هاو فنون تدریس

استدلال بالینی

7/9/1400

2 ساعت

دکتر اطهر امید- مرکز امام خمینی

9

روش هاو فنون تدریس

روش تدریس پیشرفته (مبتنی برتیم TBL)

15/9/1400

3 ساعت

دکتر سعیده غفاری فر(تبریز)

10

روش هاو فنون تدریس

تفکر انتقادی

24/9/1400

2 ساعت

دکتر خیراله صادقی

11

روش هاو فنون تدریس

Ispring suite

14/10/1400

2 ساعت

دکتر هانیه زهتاب(دانشگاه علوم پزشکی مجازی)

12

روش هاو فنون تدریس

آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد

21/10/1400

3 ساعت

دکتر یحیی صفری

13

روش هاو فنون تدریس

نیاز سنجی آموزشی

26/10/1400

2 ساعت

دکتریحیی صفری

 

14

ارزشیابی

     ارزشیابی استاد درآموزش

            پزشکی      

4/11/1400

2 ساعت

دکتر نیکو یمانی(اصفهان)

15

روش هاو فنون تدریس

طراحی و تدوین طرح دوره و طرح درس

24/11/1400

2 ساعت

دکتر سعیده غفاری فر

16

روش هاو فنون تدریس

استدلال بالینی

15/12/1400

2 ساعت

دکتر کیان حشمت-دکتر اطهر امید

17

 ارزشیابی

ارزیابی درونی

17/12/1400

2 ساعت

دکتر منصوررضایی

18

روش هاو فنون تدریس

آموزش درون بخشی

21/12/1400

1 ساعت

دکتر مصطفی بهره مند

19

اخلاق حرفه ای

اخلاق حرفه ای در آموزش علوم پزشکی

22/12/1400

1 ساعت

دکتر هاشم کازرانی

20

روش هاو فنون تدریس

آموزش در جلسات گزارش صبحگاهی

22/12/1400

1 ساعت

دکتر رضا حیدری مقدم

21

روش هاو فنون تدریس

تدریس مبتنی برهوش هیجانی

23/12/1400

1 ساعت

دکتر محمد روزبهانی

22

روش هاو فنون تدریس

نقش برنامه درسی پنهان در آموزش علوم پزشکی

23/12/1400

1 ساعت

دکتر علیرضا رای

23

روش هاو فنون تدریس

آموزش در درمانگاه

25/12/1400

1 ساعت

دکتر ناهید صالحی

24

روش هاو فنون تدریس

اصول یاددهی یادگیری در آموزش بالینی

25/12/1400

1 ساعت

دکتر زهرا جلیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره های مهارتی توانمندسازی اعضای هیات علمی

مرکز مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

"کارگاه های اجرا شده شش ماهه اول1401"

 

 

ردیف

عنوان دوره مهارتی

عنوان کارگاه

تاریخ

زمان

سخنرانان

1

ارزشیابی

طراحی آزمون استاندارد

19/2/1401

2 ساعت

دکتر قباد رمضانی

2

روش ها و فنون تدریس

روش تدریس اثربخش

26/2/1401

2 ساعت

دکتر اسحاق مرادی

3

ضوابط و مقررات دانشگاهی

ضوابط و مقررات آموزشی دانشگاه و استاد مشاوره تحصیلی

2/3/1401

2 ساعت

دکتر شیوا روشن خواه- دکتر محمدرسول خزاعی

4

روش ها و فنون تدریس

پزشکی مبتنی بر شواهد (EBM)

    2/4/1401

2 ساعت

دکتر رویا صفری

5

مدیریت روش تحقیق

نگارش و داوری طرح های توسعه ای نوآورانه

26/4/1401

3 ساعت

دکتر منصور رضایی- دکتر ویدا سپاهی

6

روش ها و فنون تدریس

مراقبت های مبتنی بر شواهد در نظام سلامت

28/4/1401 لغایت 29/4/1401

10 ساعت

دکتر فرید نجفی- دکتر فاطمه رجعتی-دکتر فاطمه خسروی شادمانی

7

ارزشیابی

طراحی و ارزیابی سؤالات dops, mini-cex, cs, kf

9/5/1401

2 ساعت

دکتر اسحاق مرادی

 

 

 

 

 

 

 

دوره های مهارتی توانمندسازی اعضای هیات علمی

مرکز مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

"کارگاه های اجرا شده شش ماهه دوم1401"

ردیف

عنوان دوره مهارتی

عنوان کارگاه

تاریخ

زمان

سخنرانان

1

مدیریت و رهبری

ارتقاء بهره وری

25/7/1401

5 ساعت

دکتر بهزاد کرمی متین

2

ضوابط و مقررات دانشگاهی

آیین نگارش و مکاتبات اداری به زبان فارسی

 

5 ساعت

 

3

اقتصاد آموزش

اقتصاد آموزش

3/8/1401

5 ساعت

دکتر جمشید رضایی

4

یادگیری الکترونیکی

کاربرد هوش مصنوعی در علوم پزشکی

9/8/1401

2 ساعت

دکتر هانیه زهتاب هاشمی

5

ارزشیلبی

ارزیابی درونی

17/8/1401

4 ساعت

دکتر منصور رضایی

6

مدیریت روش تحقیق

پژوهش در آموزش

24/8/1401

4 ساعت

دکتر منصور رضایی- دکتر محمدرسول خزاعی- دکتر لیبا رضایی

7

ارزشیابی

اعتبار بخشی آموزشی عملکرد دفاتر توسعه آموزش بالینی

6/9/1401

4 ساعت

آقای محمود کاظمی

8

اخلاق حرفه ای

اخلاق در آموزش

22/9/1401

4 ساعت

دکتر ایزدی-دکتر خزاعی- دکتر الماسی-دکتر سروش-دکتر پرویزی فرد-دکتر صادقی

9

ضوابط و مقررات دانشگاهی

آشنایی با آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی

12/10/1401

4 ساعت

دکتر نگین فرهادیان

10

ارزشیابی

آنالیز آزمون ها

4/10/1401

2 ساعت

دکتر رضا پورمیرزا

11

ارزشیابی

آنالیز آزمون ها

5/10/1401

2 ساعت

دکتر رضا پورمیرزا

12

مدیریت و رهبری

آیین نگارش نامه های اداری به زبان انگلیسی

19 و 25/10/1401

8 ساعت

دکتر مهدی دوستی

13

ارزشیابی

باز آموزی سامانه آموزش و آزمون

27/10/1401

3 ساعت

مهندس فریاد بساطی

14

مدیریت روش تحقیق

نگارش طرحهای توسعه نوآورانه آموزشی وفرآیندهای جشنواره شهیدمطهری

3/11/1401

4 ساعت

دکتر منصوررضایی- دکتر ویداسپاهی

15

ضوابط و مقررات

تبیین سیاست ها و مقررات بنیاد ملی نخبگان

9/11/1401

2 ساعت

خانم بهاره محمد مرادی

16

روش ها و فنون تدریس

تهیه محتوای الکترونیکی با نرم افزار story line

12/11/1401

4 ساعت

خانم نساء چراغ بیگی

17

روش ها و فنون تدریس

نحوه تهیه پادکست

10/11/1401

4 ساعت

دکتر مهدی تقدسی

18

روش ها و فنون تدریس

روش تدریس مقدماتی

16/11/1401

4 ساعت

دکتر محمدرسول خزاعی- دکتر قباد رمضانی

19

پزشکی پاسخگو

آشنایی با مفاهیم پزشکی پاسخگو

19/11/1401

5 ساعت

دکتر علی الماسی- دکتر نیرومند-دکترخزاعی-رکتر مسعودصادقی-دکتر احترام ابراهیمی-دکترمرادی نظر

20

ضوابط و مقررات دانشگاهی

آشنایی با آیین نامه های آموزشی و قوانین و مقررات استاد مشاور

8/12/1401

5 ساعت

دکتر خزاعی- دکتر احمدی دکترنچواک-دکتر فروغی آقای دستنبوه