فرآیند گردش کار در واحد توانمندسازی

       فرآیند گردش کار در واحد:

-    انجام نیاز سنجی از دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی

-  برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاههای توانمندسازی اساتید با توجه به حیطه ها

-  اطلاع رسانی برنامه کارگاه یک هفته الی 10روز قبل از برگزاری از طریق اتو ماسیون و سامانه به کلیه افراد ذینفع

-   هماهنگی امور مربوط به برگزاری کارگاههای آموزشی

-  هماهنگی امور ثبت نام واجدین شرایط از طریق سامانه

-   اطلاع رسانی عدم برگزاری کارگاه به ثبت نام کنندگان از طریق پیامک حداکثر 24 الی 48 ساعت قبل از برگزاری کارگاه

-    برگزاری کارگاه، حضور و غیاب اساتید شرکت کننده و صدور گواهی الکترونیک از طریق سامانه

-  بررسی گواهی‌های اعضای هیات علمی در مسیر ارتقا و راهنمایی آنها

-  صدورگواهی نهایی به منظورارتقاء اساتید با امضای رئیس دانشگاه