معرفی واحد

معرفی واحد

طرح ‌های نوآورانه آموزشی به مجموعه مطالعات، اقدامات و عملیات اجرایی گفته می شود که منجر به توسعه و ارتقای کیفیت آموزش مانند تغییر در مدل ها، استراتژی ها و روش های آموزش و یادگیری، تدوین یا اصلاح برنامه های آموزشی، تدوین یا اصلاح برنامه های ارزشیابی و نظریه پردازی در مورد مبانی و ابزار آموزش پیشرفته یا اجرای روش های جدید و ابداعی در زمینه های مختلف آموزش پزشکی و به طور کلی ارائه راه حل نظری یا عملی برای معضلات آموزشی موجود می شود.

به منظور جهت دهی به فعالیت های نوآورانه آموزشی در قالب طرح های منسجم و پرمحتوا تفاهم نامه همکاری به منظور حمایت مالی از پروپوزال های طرح های نوآورانه آموزشی بین مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی و مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت منعقد شده است. این مرکز با فعال کردن سامانه ملی طرح های نوآورانه و جهت دهی به دانشگاه ها به منظور ارائه طرح های نوآورانه متناسب با نیازهای ملی، سایر اقدامات لازم از جمله توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، مشارکت و نظارت بر فرایند بررسی طرح ها را پیگیری می کند.

لینک سامانه ملی فعالیت‌های نوآورانه http://meded1.behdasht.gov.ir/