اهداف واحد دانش پژوهی :

واحد دانش پژوهی آموزشی با هدف مدیریت اجرایی، حمایت و تسهیل فرایندهای نوآورانه در دانشگاه علوم پزشکی تشکیل شده است.