مسئول واحد

 نام و نام خانوادگی : دکتر ویدا سپاهی

رتبه علمی:دکتری  آموزش عالی گرایش مدیریت

 رتبه علمی: عضو هیئت علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

شماره تماس : -38378101-083